Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо да стартирате процедура по признаване на дипломата си.   В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ (Информационен център) при Невена Пазова, тел. 9308 522,Научете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още

Годишните такси за учебната 2019/20 г. се указват със заповед на Ректора Щом има такава – ще я публикуваме тук. Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва: В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етажНаучете още

Документи за кандидатстване се подават по електронен път от 01.07.2019г. до 11.09.2019г. Попълването на електронния формуляр става от този адрес (ще го публикуваме на 1.7.2019г.) Попълването на електронния профил е задължително. Ако не сте в състояние да се справите – можете да се възползвате от помощта на екипа по прием във Философски факултет, които ще можете да намерите от 02.09.2019г. до 11.09.2019г. бул. Цариградско шосе 125, в блок 4, зала „Яйцето“, етаж 1 в работни дни, от 9.30ч. до 17.00ч. градски транспорт автобуси 84, 280, 305 и 306 тролейбуси 4, 5, 8, 11 Ако ползвате лично превозно средство – зад блок 4 може да сеНаучете още

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019г. до 15.09.2019г Пълен график ще публикуваме тук след 15.7.2019г.Научете още