Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо да стартирате процедура по признаване на дипломата си.   В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ (Информационен център) при Невена Пазова, тел. 9308 522,Научете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още

Таксите за места, субсидирани от държавата, стандартно стават известни около  началото на месец юли. По това време Софийски университет определя и тези за платена форма на обучение. Ще ги публикуваме тук, като ще са описани всички възможни програми. Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие вНаучете още

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 10.05.2017г до 31.08.2017г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 14 септември 2017г. в 63 аудитория на Ректората Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа. Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. – точен график ще публикуваме в първите дни на м. юни. Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. ЗаписванеНаучете още

Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. точен график ще публикуваме тук в първите дни на м. юни. Изпити се провеждат за всички програми с държавна субсидия, а и за огромен брой в платена форма. Те са разнообразни като форма – писмени и устни, мотивационни или тестови. Какво представляват можете да разберете в описанието на всяка конкретна програма. Само платените форми на философските магистърски програми са по документи. Пълното описание на процедурите по кандидатстване можете да намерите тукНаучете още

По електронен път приемаме документи от 10.05.2017г до 31.08.2017г. Стандартен прием на документи от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. Изпитите се провеждат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. Записване на новоприетите магистри от 27.09.2017г. до 29.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в платена форма и за незаетите места от държавна субсидия се очаква до 06.10.2017г. Записване на новоприетите магистри от 09.10.2017г. до 11.10.2017г.Научете още