• Оценки от изпитите

  • Допълнителен прием

    Философски магистърски програми

    Магистърски програми на Публична администрация

    Магистърска програма E-Европа

Това е списък на оценките по програми. Указани са входящ номер и оценка. Събеседване за „Виртуална култура“ 136 150 6,00 172 6,00 182 6,00 377 6,00 Събеседване за „История и съвременност на философията“ 53 6,00 86 6,00 126 6,00 136 182 184 6,00 206 6,00 251 6,00 343 6,00 430 Събеседване за „Философия с преподаване на английски език“ 207 6,00 Събеседване за „Философия“ 82 6,00 86 5,00 113 6,00 126 136 6,00 196 208 5,00 325 5,50 343 395 414 6,00 430 5,00 Събеседване за „Интегративна биоетика“ 136 182 292 6,00 Събеседване за „Социална и юридическа психология“ 11 6,00 17 6,00 29 6,00 31 6,00Научете още

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо да стартирате процедура по признаване на дипломата си.   В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ (Информационен център) при Невена Пазова, тел. 9308 522,Научете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още

Кандидатстването по електронен се преустановява на 31.08.2017г. Можете да ни намерите в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа от 31.08.2017г. до 08.09.2017г.Научете още

Програма Продъл-жителност в семестри Форма на обучение Такса за семестър Държавна субсидия Платено обучение Философия 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. История и съвременност на философията 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. Виртуална култура 3 редовна 270 лв. 805 лв. Интегративна биоетика 3 редовна 270 лв. 805 лв. Философия с преподаване на английски език 3 редовна 270 лв. 875 лв. Философия с преподаване на английски език 3 задочна 825 лв. Философия на съзнанието и езика 3 задочна 150 лв. 280 лв. Философска антропология 3 редовна 270лв. 805 лв. Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология 3 + 1 практика редовна 280Научете още

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 17.07.2017г. до 19.07.2017г. и от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 10.05.2017г до 31.08.2017г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 14 септември 2017г. в 63 аудитория на Ректората Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа. Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г.  Точен график можете да намерите тук Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. ЗаписванеНаучете още

Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1. Философия Събеседване, 11.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.54 2. История на философията Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб. 52 3. Виртуална култура Събеседване, 10 или12.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 4. Интегративна биоетика Събеседване, 12.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 5. Философия с преподаване на английски език Събеседване 11.09.2017г. 12:30 Ректорат, Южно крило, каб. 52 6. Философия на съзнанието и езика Интервю, 14.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.51 7. Философска антропология Събеседване, 10 или12.09.2017г. 09,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 специалност ПСИХОЛОГИЯ 8. Клинична психологияНаучете още

По електронен път приемаме документи от 10.05.2017г до 31.08.2017г. Стандартен прием на документи от 17.07 до 19.07. 2017г. и от  28.08. до 08.09.2017г. Изпитите се провеждат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. Записване на новоприетите магистри от 27.09.2017г. до 29.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в платена форма и за незаетите места от държавна субсидия се очаква до 06.10.2017г. Записване на новоприетите магистри от 09.10.2017г. до 11.10.2017г. Допълнителен прием на документи  за платени форми в Публична администрация и Философските магистърски програми  13.09.2017г. до 29.09.2017г. От 13.09.2017 до 29.09.2017 ще приемаме документи за следните магистърски програми в платенаНаучете още