програма форма Държавна поръчка Форма на прием за държавна поръчка Платено обучение Форма на прием за платено обучение Философия Редовна 5 изпит 25 По документи Философска антропология Редовна 5 изпит 25 По документи Философия с преподаване на английски език Редовна 5 изпит 25 По документи Философия с преподаване на английски език Задочна няма 25 По документи Философия за средните училища Задочна 4 изпит 25 изпит Библиотечно-информационни науки и културна политика  Задочна 1 изпит 25 изпит Библиотечно-информационни технологии Задочна 1 изпит 25 изпит История на книгата и четенето Задочна 1 изпит 25 изпит Европейска интеграция и дипломация на ЕС Редовна 19 Изпит и идеен проектНаучете още

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо да стартирате процедура по признаване на дипломата си.   В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ (Информационен център) при Невена Пазова, тел. 9308 522,Научете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още

Годишни такси за учебната 2018/19 г. Заповед № РД 19-194 / 28.06.2018 г. Програма Семестри специалисти/ неспециалисти Форма на обучение Такса за първи семестър Държавна субсидия Такса за първи семестър Платено обучение Философия 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. История и съвременност на философията 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. Виртуална култура 3 редовна 270 лв. 805 лв. Интегративна биоетика 3 редовна 270 лв. 805 лв. Философска антропология 3 редовна 270лв. 805 лв. Философия с преподаване на английски език 3 редовна 270 лв. 875 лв. Философия с преподаване на английски език 3 задочна   825 лв. Философия на съзнанието и езика 3 задочна 150 лв.Научете още

Приемните изпити ще се проведат от 07.09.2018г. до 12.09.2018г. № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1 Философия Събеседване, 07.09.2018г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.54 2 История и съвременност на философията Събеседване, 07.09.2018г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб. 52 3 Виртуална култура Събеседване, 10.09.2018г. 10,30 Ректорат, Южно крило, каб.68 4 Интегративна биоетика Събеседване, 11.09.2018г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 5 Философия с преподаване на английски език Събеседване 10.09.2018г. 12:30 Ректорат, Южно крило, каб. 52 6 Философия на съзнанието и езика Интервю, 12.09.2018г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.51 7 Философска антропология Събеседване, 10.09.2018г. 11,30 Ректорат, Южно крило, каб.68 8 Философия” в средните училищаНаучете още