Европа и глобализиращият се свят (на английски език)

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Език на обучение: английски език
Ръководител на програмата: доц. д-р Даниел Смилов
ПРОГРАМАТА ЩЕ ПРИЕМА СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018

1. Насоченост, цели
Основната цел на програмата е подготовката на висококвалифицирани специалисти с изграден аналитични умения и творчески подход към политическите процеси и явления в Европа като част от и във връзка с протичащите глобални процеси. Програмата има засилен интердисциплинарен характер, като освен политологични дисциплини включва дисциплини от областта на макроикономиката и политическата икономия, както и анализ на променящите се европейски ценности и идентичности.

2. Обучение
„Европа и глобализиращият се свят” е двусеместриална магистърска програма. Обучението се провежда изцяло на английски език, като титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област. Студентите ще имат възможност да учат в два европейски университета, както и да се включат в международни летни училища и семинари, в специализирани модули, тематично свързани с програмата, да участват в международен обмен със сродни магистърски програми. Програмата завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа.

3. Професионални компетенции
Програмата дава възможност за разширяване и усъвършенстване на подготовка на студентите от специалност “Политология”, „Европеистика“ и сродни специалности от областта на политическите и социалните науки, както и на студенти от професионално поле „Администрация и управление“. Магистрите получават познания за политическите процеси в европейските институции и европейските демокрации и процеса на изработване и взимане на политически решения свързани с актуалните проблами и предизвикателства в европейската политика.

4. Професионална реализация
Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър” по тази програма биха могли да намерят професионална реализация като висококвалифицирани специалисти във всички национални, европейски и международни институции и организации, свързани политиката на ЕС. Могат да заемат изпълнителски и ръководни постове в държавната администрация, в публичния и частния сектор, да бъдат консултанти или анализатори в медиите.

Условия за прием – Кандидатите за магистърската програма „Европа и глобализиращият се свят” трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър” (средно аритметично от общия успех от следването и държавния изпит), както и доказано ниво B2 на владеене на английски език на базата на международно признат документ (за предпочитане Oxford Test of English). Всички кандидати се явяват на устно събеседване с комисия. Оценяването се извършва въз основа на езиковите и комуникативните умения на кандидатите. Класирането се извършва на базата на бал, който е образуван от оценката от интервюто и средно аритметичното от общия успех от следването и държавния изпит от бакалавърската степен.