Европейска публична администрация

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Милена Стефанова
тел.: (++359) 2 971 51 84; ел. поща: mstefanova@phls.uni-sofia.bg
Координатори:

гл. ас. д-р Елена Калфова          ел.поща: e.kalfova@gmail.com

гл. ас. д-р Мария Коцева           ел. поща: maria_kotseva@yahoo.com
ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ

ИНФОРМАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Придобилите магистърска степен по европейска публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: функционирането на европейските институции; европейското право и европейските правни системи; бюджетните процеси в ЕС, ръководството на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; управлението на програми и проекти с обществена полза.
В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагане в практиката на нормативните документи, комуникация с европейските институции и техните представители; вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.
Програмата се осъществява в партньорство с Европейски институт – София, където се провежда практическо обучение.
Магистрите по европейска публична администрация имат необходимата подготовка за работа в специализираните институции на Европейския съюз, както и в звената от държавна администрация, осигуряващи изпълнение на ангажиментите на Р България във връзка с членството в ЕС.

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.
Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.
Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:
1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
2. Политика и администрация.
3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;
5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
7. Професионален опит на кандидата;
8. Основни квалификации на кандидатите;
9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
10. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.
Препоръчителни материали за подготовка:

  1. Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
  1. Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 2014-2020 г. и др.)

Съдържание на учебните програми:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Право на ЕС З 1 5
Европейски публични политики З 1 5
Европейски политически процес /институции и представителство на интереси/ З 2 5
Публичен мениджмънт З 2 5
Сравнителна европейска публична администрация З 2 5
Бюджетен процес на ЕС З 3 5
Икономика на публичния сектор З 3 5

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
Глобализация И 1 4
Зелена политика И 1 4
Лидерство И 1 4
Секторни политики на ЕС И 1 4
Права на човека И 1 4
Антидискриминационни политики И 1 4
Регулаторни режими И 1 4
Европейските структурни и инвестиционни фондове в България И 2 4
Младежки политики в Европейския съюз И 2 4
Електронно правителство И 2 4
Политики на ЕС за цифровото общество, културата, медиите и спорта И 2 4
Решаване на конфликти И 2 4
Управление на проекти И 2 4
Управление на риска И 2 4
Европейски политики на сближаване – приносът на местните и регионалните власти И 3 4
Комитология /вземане на решения в ЕС/ И 3 4
Многостепенно управление в ЕС И 3 4
Проектите на гражданското общество и администрацията – взаимодействие И 3 4