Организационно поведение и консултиране на организацията

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Дамяна Иванова
тел.: 971 10 02, вътр. 293
е-mail: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове. В съдържателно отношение тя включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност, потребителско поведение и психология на рекламата и пр. Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, психологическите предпоставки и аспекти на протичащите на пазара процеси, а също така и умения за тяхното изследване и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.
Условия за прием: В магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол и възраст. Приемът в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията се осъществява по следния начин: Кандидатите подават молба и диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“. Кандидатите, подали молби за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се вземат под внимание комуникативните способности, културата на изразяване и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Кандидатите, преминали успешно интервюто, се класират по бал въз основа на успеха от дипломата за висше образование.
Организация на учебния процес: Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията е композирана в 3 семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Занятията се провеждат предимно след 17 часа и блоково в събота и неделя. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа.