Политически патологии на глобалния свят на английски език

Срок на обучение: 2 семестъра (политолози и неполитолози)
Форма на обучение: дистанционна
Език на обучение: английски език
Ръководител: проф. дпн Татяна Дронзина
тел.: +359 2 800 51 11, вътр. 322
е-mail: dronzina.ma@gmail.com
ПРОГРАМАТА НЯМА ДА СТАРТИРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ дава възможност за запознаване с явления, застрашаващи нормалното функциониране на политическите системи и общества в съвременния глобален свят. Тя е съставена изключително от курсове, даващи приложни практически знания в областта на тероризма и радикализацията, корупцията и борбата с организираната престъпност, религията и насилието. Програмата се осъществява от международен преподавателски екип. Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза. По време на обучението студентите трябва да придобият:

 • Знания за патологиите на глобалния свят
 • Умения за самостоятелно изследване на процесите и събитията в рамките на посочената проблематика
 • Умения за подготовка, писане и редактиране на аналитични материали в рамките на посочената проблематика
 • Умения за издирване, анализиране и проверка на информация в глобалната мрежа
 • Умения за споделяне на знания, опит и практики с помощта на глобалната мрежа
 • Умения за създаване и използване на мрежи
 • Умения да идентифицират, анализират и оценяват политическите патологии на глобалния свят
 • Умения да анализират влиянието им върху политическите системи и институции на своите общества
 • Умения за ранно сигнализиране за възникването на политически патологии и повишаване на обществената яснота относно предизвикателствата, които те отправят към политическите системи
 • Умения да изработват стратегии за превенция и справяне с политическите патологии на глобалния свят.

Въз основа на придобитите знания и умения, студентите ще получат следните професионални компетенции:

 • Разбиране на същността, проявите и тенденциите на явления като тероризъм, корупция, радикализация и насилие
 • Защита на националната, регионалната и глобалната сигурност от тях
 • Използване на интернет като място за организиране на противодействие срещу тях
 • Създаване и използване на мрежи като начин за обмен на знания, опит и добри практики в превенцията и справянето с тероризма, корупцията, радикализацията и използването на религията като легитимиране на политическото насилие.

Завършилите магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят на английски език“ могат да се реализират професионално в сферата на сигурността, публичните политики, институциите на държавната и местната власт, медиите и неправителствените организации като консултанти, експерти и ръководители.

Документи за прием:

 1. Мотивационно писмо на английски език. – Не по-дълго от 500 думи. Предава се в сроковете, обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване.
 2. Диплома за завършена бакалавърска степен по съответната специалност.
 3. Вадилен документ за владеене на английски език.
 4. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации и участия в научни форуми по тематичния обхват на магистратурата или работят в области, близки до нейната тематика.

 

Балообразуване

Приемът в магистърската програма се извършва въз основата на изпитен бал, който се формира от следните компоненти:

 1. Общ успех от дипломата: 3 точки
 2. Владеене на английски език: 3 точки
 3. Мотивационно писмо: 3 точки
 4. Допълнителни предимства (научни публикации, доклади, заетост в сфера, близка до тази на магистратурата и т.н.): 1 точка

Максималният брой точки, който кандидатът може да събере е 10, а минималният брой, необходим за прием – 5.

Документите се оценяват по следния начин:

 1. Дипломата за бакалавърска степен се оценява въз основа на общия успех на кандидата:

А) Успех до добър 4 носи 1 точка;
Б) Успех над добър 4 до много добър 5 носи 2 точки;
В) Успех над много добър 5 до отличен 6 носи 3 точки.

 1. Валидният документ за владеене на английски език се оценява въз основа на международно признат документ като IELTS. Минималната оценка, с която студентът може да влезе, е 5.
 2. Мотивационното писмо се оценява по шестобална скала, където слаб 2 е най-ниската, а отличен 6 – най-високата оценка. Оценка между 2 и 4 носи 1 бал; между 4 и 5 – 2 бала, между 5-6 – 3 бала.
 3. Научните публикации и доклади се оценяват въз основа на това в каква степен отговарят на тематичния обхват на магистратурата. Оценката се приравнява към десетобалната скала.