Публична администрация

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна
Ръководител: проф. д-р Александър Маринов
тел.: (++359) 2 971 51 84; ел. поща: alexandar.marinov@gmail.com
Координатор:
гл. ас. д-р Деница Хинкова                      ел. поща: d.hinkova@gmail.com
ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: публичното управление на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; спецификата на управлението на отделните сфери в публичния сектор; формулирането на стратегически документи, разработването и осъществяването на публичните политики, управлението на програми и проекти; иновациите в публичната сфера, взаимодействието между политиката и администрацията в условията на демокрация.
В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагането в практиката на нормативни документи, управление на публичните финанси,  управлението на риска, вземането на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.
Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен, по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. Събеседване с кандидатите по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
Балообразуване: Средна оценка от изискванията за прием –  т. 2 и т. 3. При равен успех предимство имат кандидатите с минимум 2 години стаж в централните и местните администрации. Стажът се удостоверява с документ.
Учебните занятия за редовна форма на програмата се провеждат всеки ден след 17,30 часа и/или в събота и неделя.
Учебните занятия в задочна форма се провеждат интензивно в рамките на 3 седмици в края на всеки семестър: за зимен семестър – в периода от 15 януари до 15 февруари; за летен семестър – в периода от 15 юни до 15 юли.
Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:
1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
2. Политика и администрация.
3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;
5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
7. Професионален опит на кандидата;
8. Основни квалификации на кандидатите;
9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
10. Лични планове за професионална кариера.
Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.
Препоръчителни материали за подготовка:

  1. Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
  1. Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 20014-2020 г. и др.)

Учебен план за МП “Публична администрация” – редовно обучение

Учебен план за МП “Публична администрация” – задочно обучение

Задължителни дисциплини З/И Сем. Кр.
Публичен мениджмънт З І 4
Основи на  публичната администрация З І 4
Административно право и процес  З І 4
Разработване на стратегии 3 І 4
Сравнителна европейска публична администрация З ІI 4
Лидерство З ІI 4
Корупция и противодействие на корупцията З 4
Управление на публичните финанси З II 4
Публични политики З ІII 4
 

Избираеми дисциплини

Делово общуване И І 3
Диагностика и оптимизиране на административен капацитет И I 3
Административно обслужване за гражданите и бизнеса И І 3
Антидискриминационни политики И I 3
Управление на конфликти И I 3
Управление на регионални и национални проекти И I 3
Околната среда и политики за устойчиво развитие И II 3
Регионална политика И ІІ 4
Формиране и развитие на висшите държавни служители И ІІ 4
Техники за вземане на управленски решения  И II 3
Устройство на територията И II 4
Управление на риска И III 3
Статистически бази данни и индекси И ІІI 4
Управление на собствеността И III 3
Административно ръководство на административни структури (практикум) И IIІ 3
Взаимодействие администрация-неправителствен сектор (практикум) И IIІ 3