Социална и юридическа психология

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовнa
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
тел.: 9308 476
е-mail: zahiaron@abv.bg

Чрез обучението в програмата се подготвят специалистипсихо-лози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоот-ношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изс-ледователи и експерти в институциите и неправителствените орга-низации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием:
1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърс-ка степен по право;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кан-дидатите се оценяват с „да“ или „не“.
Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.