Трудова и организационна психология

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
тел.: 02/9308 246
е-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; sn_ilieva@abv.bg

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изс-ледват, анализират, консултират и управляват човешката страна на организацията в следните проблемни области: орга-низационно развитие и промяна, управление на човешките ре-сурси, лидерство и изграждане на екипи, кроскултурен ме-ниджмънт и организационна култура, мотивиране, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в ор-ганизацията.
В магистърската програма се развиват практически умения за управление на промяната и организационно развитие, моти-виране, обучение и развитие на човешките ресурси, органи-зационно консултиране, управление на стреса, здравето и бе-зопасността на работното място, подобряване на комуника-тивната компетентност, емоционалната интелигентност, уп-равлението на кризи и конфликти и управлението на проекти.
Завършилите програмата получават квалификация „магис-тър“ и придобиват право на диагностична дейност и на кон-султантска практика. Те могат да се реализират професионал-но като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като ек-сперти, обучители и мениджъри по управление на човеш-ките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да за-емат мениджърски позиции във всички организации от дър-жавния и частния сектор.
Условия за прием: В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват за-вършилите бакалавърска степен в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в областта на социалните, педагогическите, икономическите и хуманитарни-те науки.
Приемът в магистърската програма Трудова и организа-ционна психология се осъществява по следния начин:
Кандидатите се приемат въз основа на молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бака-лавър“ и автобиография, която се предава при приемането на документите. Кандидатите за места, субсидирани от държава-та, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява с оценка. Кандидатите за платена форма на обу-чение се явяват задължително на събеседване по приложена-та програма, което се оценява с „да“ или „не“.
Приемът на студентите в субсидираните от държавата места се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена ба-калавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предим-ство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по пси-хология в СУ „Св. Климент Охридски“.
Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „да”, е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити
Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се прирав-нява на “да“.

Организация на учебния процес:
Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със се-местриален изпит, полаган в рамките на предвидените три из-питни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 3 дисциплини, разпределени в три отделни семестри (90 часа = 6 кредита).
Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теорети-ко-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след прик-лючване на третия семестър пред държавна комисия от хаби-литирани преподаватели.

Програма за писмен изпит

1. Труд и ценности спрямо труда. Типологии на ценнос-тите.
2. Мотивация за работа. Теории за съдържанието и про-цеса на мотивация.
3. Подходи за анализ на нагласите към работата. Включе-ност в работата и привързаност към организацията.
4. Удовлетвореност от труда. Детерминанти и последст-вия на удовлетвореността от труда.
5. Стрес в работата. Причини и източници за професио-нален стрес. Подходи и стратегии за управление на стреса.
6. Ефективност на организационната комуникация.
7. Управление на конфликти в организацията.
8. Групи и междугрупово взаимодействие в организация-та.
9. Лидерство и лидерски стилове в организацията.
10. Същност и особености на организационната култура.

Литература
1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
2. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. София.
3. Паунов, М., Паунова, М., Паунов, А. (2013). Ор-ганизационно поведение. София, Сиела.
4. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриална-та/организационната психология. Дилок, София.
5. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работ-ното място, София, „Изток-Запад“,
6. Robbins,S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th ed.). Pearson Education. Inc.
7. Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology. Research and practice. John Wiley and Sons

Програма за събеседване
1. Мотивация и мотивиране на персонала
2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникатив-ните умения.
4. Изграждане на екипи и работа в екип.
5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Литература
1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
2. Паунов, М., Паунова, М., Паунов, А. (2013). Организаци-онно поведение. София, Сиела.
3. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриална-та/организационната психология. Дилок, София.
4. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“.