Категория: Uncategorized

Програма Форма на обучение Брой места Държавна субсидия Философия редовна 5 История и съвременност на философията редовна 5 Виртуална култура редовна 5 Интегративна биоетика редовна 5 Философска антропология редовна 5 Философия с преподаване на английски език редовна 5 Философия на съзнанието и езика задочна 5 Философия за средните училища задочна 5 Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 10 Клинична психология редовна 10 Трудова и организационна психология редовна 10 Социална и юридическа психология редовна 10 Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 10 Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 11 Политическа социология редовна 4 Международни отношения иНаучете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още