Категория: кандидатстване

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо да стартирате процедура по признаване на дипломата си.   В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ (Информационен център) при Невена Пазова, тел. 9308 522,Научете още

Заповед № РД 19-296 / 26.06.2019 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ Годишни такси за учебната 2019/20 г. за обучение субсидирано от държавата: Приложение 1.1. Годишни такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата) към заповед РД 19-296/ 26.06.2019 г. Годишни такси за учебната 2019/20 г.за платено обучение: предстои да бъдат определени със заповед на Ректора За чуждестранни студенти, граждани на трети за Европейския съюз държави:Научете още

Документи за кандидатстване се подават по електронен път от 01.07.2019г. до 11.09.2019г. !!!!Преди да започнете процеса по регистрация в платформата, молим да се запознаете подробно с условията и необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми. Можете да го направите на страницата на съответната магистърска програма. При възникване на въпроси относно необходимите документи, можете да се свържете и с комисията по приема на е-мейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg .   Въпроси , които се отнасят до обучението в магистърските програми и съдържанието им можете да отправяте към ръководителите и координаторите на програмите. Попълването на електронния формуляр става от този адрес https://phls.kmk.uni-sofia.bg/user/login Попълването на електронния профилНаучете още

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019г. до 15.09.2019г Пълен график ще публикуваме тук след 15.7.2019г.Научете още