Държавни субсидии

РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ след висше образование, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им за учебната 2019/20 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 1 от РМС № 241 от 25 април 2019 г.

Места за прием – държавна субсидия по специалности:

Специалност

Редовна

Задочна

Философия (вкл. и Реторика) 39

20

Социология

13

Културология

16

Психология

35

Политология

20

Европеистика

24

Библиотечно-информационни науки

6

Публична администрация

3

2

Разпределение по магистърски програми

Прием магистри – ФФ – 2019/2020 Държавна субсидия
редовно задочно
Професионално направление Философия – общо 39 20
Специалност Философия – общо 33 14
Редовно Философия 33
Редовно История и съвременност на философията
Редовно Философия с преподаване на английски  език
Редовно Философска антропология
Редовно Интегративна биоетика
Задочно Философия на съзнанието и езика 14
Задочно Философия за средните училища
Реторика – общо 6 6
Редовно Реторика 6
Задочно Реторика 6
Специалност Психология – общо 35
Редовно Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – за бакалаври по психология 7
Редовно Клинична психология 7
Редовно Трудова и организационна психология 7
Редовно Психология на здравето за бакалаври по психология 7
Редовно Социална и юридическа психология 7
Специалност Социология – общо 13
Редовно Трудови пазари и развитие на човешките ресурси 10
Редовно Политическа социология 3
Специалност Политология – общо 21
Редовно Международни отношения и проблеми на сигурността 6
Редовно Политически мениджмънт 7
Редовно Политическо консултиране 8
Специалност Културология – общо 16
Редовно Културна антропология 5
Редовно Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век) 4
Редовно Медии, комуникации, култура 1
Редовно Мениджмънт и социализация на културното наследство 5
Редовно История на жените и половете 1
Специалност Европеистика – общо 23
Редовно Европейски проекти 8
Редовно Е-Европа 7
Редовно Европейска интеграция и дипломация на ЕС 8
Специалност Публична администрация – общо 3 2
Редовно Публична администрация 1
Задочно Публична администрация 2
Редовно Европейска публична администрация 1
Редовно Публичен мениджмънт и  политики
Редовно Оценка на политики и оценка на въздействието 1
Специалност Библиотечно-информационни науки – общо 6
Задочно Библиотечно-информационни науки и културна политика 2
Задочно Библиотечно-информационни технологии 2
Задочно Управление на електронно съдържание 1
Задочно История на книгата и четенето 1