Държавни субсидии

За всяка от обявените програми на Философски факултет има 25 бройки в платена форма, а за държавна субсидия бройките са значително по-малко и се разпределят по следния начин:

Места за прием – държавна субсидия по специалности:

Специалност Редовна Задочна
Философия (вкл. и Реторика) 15 9
Социология 5
Културология 5
Психология 15
Политология 3
Европеистика 4
Библиотечно-информационни науки 4
Публична администрация 0 0

Разпределение по магистърски програми

Прием магистри – ФФ – 2020/2021 Държавна субсидия
редовно задочно
Редовно История и съвременност на философията 15
Редовно Философия с преподаване на английски език
Редовно Философска антропология
Редовно Интегративна биоетика
Редовно Реторика
Задочно Философия за средните училища 9
Задочно Реторика
Редовно Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – за бакалаври по психология 15
Редовно Клинична психология
Редовно Трудова и организационна психология
Редовно Психология на здравето за бакалаври по психология
Редовно Социална и криминална психология
Редовно Трудови пазари и развитие на човешките ресурси 4
Редовно Политическа социология 1
Редовно Международни отношения и проблеми на сигурността 3
Редовно Политически мениджмънт
Редовно Политическо консултиране
Редовно Културна антропология 5
Редовно Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век)
Редовно Медии, комуникации, култура
Редовно Мениджмънт и социализация на културното наследство
Редовно История на жените и половете
Редовно Европейски проекти 4
Редовно Е-Европа
Редовно Европейска интеграция и дипломация на ЕС
Задочно Библиотечно-информационни науки и културна политика 4
Задочно Библиотечно-информационни технологии
Задочно История на книгата и четенето