Държавни субсидии

Разгърнат план за прием на студенти в ОКС Магистър след висше образование, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им за учебната 20120/21 ще бъде публикувана след приемането му от Академичен съвет на СУ „Св. Климент Охридски“

Места за прием – държавна субсидия по специалности:

Специалност

Редовна

Задочна

Философия (вкл. и Реторика)

Социология

Културология

Психология

Политология

Европеистика
Библиотечно-информационни науки

Публична администрация

Разпределение по магистърски програми

Прием магистри – ФФ – 2020/2021 Държавна субсидия
редовно задочно
Професионално направление Философия – общо
Специалност Философия – общо
Редовно История и съвременност на философията
Редовно Философия с преподаване на английски  език
Редовно Философска антропология
Редовно Интегративна биоетика
Задочно Философия на съзнанието и езика
Задочно Философия за средните училища
Реторика – общо
Редовно Реторика
Задочно Реторика
Специалност Психология – общо
Редовно Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – за бакалаври по психология
Редовно Клинична психология
Редовно Трудова и организационна психология
Редовно Психология на здравето за бакалаври по психология
Редовно Социална и юридическа психология
Специалност Социология – общо
Редовно Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
Редовно Политическа социология
Специалност Политология – общо
Редовно Международни отношения и проблеми на сигурността
Редовно Политически мениджмънт
Редовно Политическо консултиране
Специалност Културология – общо
Редовно Културна антропология
Редовно Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век)
Редовно Медии, комуникации, култура
Редовно Мениджмънт и социализация на културното наследство
Редовно История на жените и половете
Специалност Европеистика – общо
Редовно Европейски проекти
Редовно Е-Европа
Редовно Европейска интеграция и дипломация на ЕС
Специалност Публична администрация – общо
Редовно Публична администрация
Задочно Публична администрация
Редовно Европейска публична администрация
Редовно Публичен мениджмънт и  политики
Редовно Оценка на политики и оценка на въздействието
Специалност Библиотечно-информационни науки – общо
Задочно Библиотечно-информационни науки и културна политика
Задочно Библиотечно-информационни технологии
Задочно Управление на електронно съдържание
Задочно История на книгата и четенето