Кандидатстване

Документи за кандидатстване в допълнителния прием на Философски факултет за платена форма на обучение се подават в периода 13.09.2019 г. – 23.09.2019 г. в Ректората, Южно крило, етаж 3, от 9-30 до 12 ч. и от от 13 до 17 ч.  в работни дни.

от 13.09.2019 г. до 17.09.2019 г. при г-жа Левена Езекиева, каб. 60

от 18.09.2019 г. до 23.09.2019 г. при г-жа Ирена Черешарова, каб. 47

Магистърски програми, за които може да се кандидатства

 • Философия
 • История и съвременност на философията
 • Интегративна биоетика
 • Философска антропология
 • Философия с преподаване на английски език
 • Публична администрация
 • Европейска публична администрация
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Публична администрация на английски език
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Е-Европа
 • Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
 • Политически патологии на глобализиращия се свят (на английски език)
 • Реторика

Магистърска програма с възможност за държавна субсидия и за платена форма

 • Мениджмънт и социализация на културното наследство

Необходими документи за кандидатстването:

 • Диплома за завършено висше образование със степен ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование!!! Можете да добавите и диплома за магистър след висше образование, но тя ще бъде взета под внимание само в случаите, когато такива са изискванията на програмата, за която кандидатствате.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • За студенти от друг ВУЗ – академична справка или нотариално заверено копие на академичната справка
 • За студенти на Софийския университет – уверение, издадено и заверено от отдел Студенти.

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC CODE: BNBGBGSD
  Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
  Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим внимателно да попълвате електронната форма за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.
Консултация можете да направите предварително с писмо до magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

Ректорска заповед за първи етап на класиране се очаква 24.09.2019 г.
Записване на новоприетите магистри от 25.09.2019 г. до 27.09.2019 г.
Ректорска заповед за втори етап на класиране се очаква до 07.10.2019г. (в нея ще бъдат включени хората, кандидатствали в допълнителния прием)
Записване на новоприетите магистри от 08.10.2019 г. до 10.10.2019 г.