Документи за кандидатстване и приемни изпити

Документи за кандидатстване в летния прием на Философски факултет ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректорат, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч.

Приемните изпитите ще се проведат на 31.1.2020г. при следния график:

Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Философия на английски език – 12:30 ч., Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 52.

Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Реторика – 10.00 ч. в бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет.1, зала 130

Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Интегративна биоетика – 12.30 часа, Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 50

Събеседване за прием за държавна субсидия и платена форма на обучение в МП Философия за средните училища – 13.00 ч., Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 50

Събеседване за прием за държавна субсидия и платена форма на обучение в МП Европейски проекти – 10:30 ч., бул. Цариградско шосе 125, блок 4, зала 421.

Събеседване за прием за държавна субсидия и платена форма на обучение в МП „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ и МП „Библиотечно-информационни технологии“ – 11:30 ч., бул. Цариградско шосе 125, блок 1, зала 423.

Необходими документи за кандидатстването:

 • Молба – можете да изтеглите от тук или да я получите от комисията по приема
 • Диплома за завършено висше образование със степен ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование!!! Можете да добавите и диплома за магистър след висше образование, но тя ще бъде взета под внимание само в случаите, когато такива са изискванията на програмата, за която кандидатствате.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

  • За студенти от друг ВУЗ – академична справка или нотариално заверено копие на академичната справка
  • За студенти на Софийския университет – уверение, издадено и заверено от отдел Студенти.
 • Документ за платена такса

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC CODE: BNBGBGSD
  Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
  Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим при съмнения да се консултирате с комисията по прием. Консултация можете да направите предварително с писмо до magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

 • Други документи – според изискванията на програмите.