Преди да започнете процеса на регистрация

Регистрацията се прави самостоятелно до 5.09.2018г.

Тези указания са в сила за всички, кандидатствали до тази дата.

За приема от 10 до 26.09.2018г. регистрация се прави от комисията по прием

 

Уважаеми кандидати,

Преди да започнете процеса по регистрация в платформата, молим да се запознаете подробно с условията и необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми. В случай че имате нужда от допълнителна информация по приема във Философски факултет, можете да пишете на е-мейл адрес magistripriem@phls.unisofia.bg

Приемът на документи за магистърските програми във Философски факултет ще се осъществява електронно на адрес https://phls.kmk.uni-sofia.bg в периода 01.06.2018 – 05.09.2018 г. включително. Достъпът до електронният портал изисква задължителна регистрация с истински лични данни и валиден е-мейл адрес, на която ще се изпращат съобщенията от ФФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Въвеждането на необходимите данни в електронната система става последователно, като се спазват изискванията за попълване на задължителните полета, отбелязани със звездичка(*).

Кандидатите, които имат затруднения да направят сами регистрация и/или да подадат заявление за кандидатстване, могат да получат помощ на място от служител на ФФ в периода 12.07.2018 г. до  13.07.2018 г. и от 27.08.- 05.09.2018г. включително на адрес гр. София, СУ „Св. Кл.Охридски“, Философски факултет, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“. Приемното време е от 9.30 ч. до 17.00ч. (без прекъсване)

Условия и документи за прием за всички кандидати:

  • Всички кандидати трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър след средно образование и да са завършили легитимни висши училища. Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата с образователно-квалификационна степен „магистър“, или обучаващи се в същата степен по този ред, могат да кандидатстват за следваща магистратура само за обучение срещу заплащане.
  • Кандидатите попълват в електронната система за прием за прием всички задължителни полета и посочват магистърските програми, за които искат да кандидатстват. Генерираната по този начин молба се разпечатва от комисията по приема и се подписва от кандидатите в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. или от 27.08. до 05.09.2018г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително. ВНИМАНИЕ: Класирането се извършва низходящо по реда на посочените магистърски програми и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти. Това означава, че най-желаната магистърска програма/ форма на обучение/ форма на заплащане трябва да бъде на първо място, следващата на второ и т.н.
  • Кандидатите прикачват електронно копие на дипломата за завършено висше образование (заедно с всички приложения) по т.1. Оригиналната диплома се предоставя за сверяване с копието на в периода 07.2018 г. до 13.07.2018 г. и от 27.08.-05.09.2018г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително.
  • Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал и копие на дипломата за завършено образование. Оригиналите се връщат на кандидатите на място след проверка.
  • В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът прикачва електронно копие на академична справка, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити. Академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие) се предоставя в периода 12.07.2018 г. до  13.07.2018 г. и от 27.08.-05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително. Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал или нотариално заверено копие на академичната справка.
  • За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят електронно копие на уверение, издадено от отдел „Студенти“ към съответния факултет. Оригиналното уверение се предоставя в периода 12.07.2018 г. до  13.07.2018 г. и от 27.08.-05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително. Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал на уверението.
  • Кандидати, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в класирането. Кандидатът предоставя електронно копие на Удостоверението за признаване на образованието или документ, издаден от сектор „Прием на студенти“ към отдел „Образователни дейности“ потвърждаващ стартирала процедура. Оригинали на представените документи се предоставят за сверяване с копието в периода 12.07.2018 г. до  13.07.2018 г. и от 27.08.-05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително. Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал и копие на посочените документи.
  • Документ за платена такса. Таксата за участие в конкурса е в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява! Ако не сте сигурни каква сума трябва да заплатите, моля, консултирайте се с комисията по приема на място или на е-мейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;

* Ако кандидатствате по електронен път, можете да заплатите такса за участие в конкурса както следва:

онлайн през системата Epay. След извършване на онлайн плащане, кандидатът получава входящ номер, с който участва в класирането, но само ако отговаря на всички останали условия за прием в съответната магистърска програма/програми.

на каса чрез EasyPay. При избор на тази опция, на посочения от Вас е-мейл адрес ще получите код за плащане. Можете да заплатите на касите на EasyPay и след това да сканирате и прикачите платежния документ или да го предоставите на място в приемната на ФФ.

– в брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V) или по банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

И в тези случаи можете да сканирате и прикачите платежния документ или да го предоставите на място в приемната на ФФ.

Допълнителни документи* според изискванията на различните програми