Преди да започнете попълването на заявлението за кандидатстване, молим да се запознаете подробно от публикуваните на сайта условия за кандидатстване и необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми и да приготвите всичко необходимо предварително. В случай че имате нужда от допълнителна информация по приема във Философски факултет, можете да пишете на е-мейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Приемът на документи за магистърските програми във Философски факултет ще се осъществи в периода 12.01.2022 – 31.01.2021г. включително. Кандидатстването изисква задължителна регистрация с истински лични данни и валиден имейл адрес, на който ще се изпращат съобщенията от ФФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Молим да имате предвид:

  • Личните Ви данни се обработват само и единствено във връзка с кандидатстването и класирането Ви в магистърските програми на Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. [Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни]"
  • Въвеждането на необходимите данни в електронната система става последователно, като се спазват изискванията за попълване на задължителните полета, отбелязани със звездичка в таблицата долу(*).
  • Посочване на невярна и непълна информация ще доведе до проблеми в участието Ви в класирането и последващо записване в университета.
  • Ако имате съмнения колко точно трябва да платите се консултирайте таксите, публикувани на сайта.
  • При завършена регистрация в електронната форма, кандидатът би следвало да получи имейл с потвърждение на направената регистрация. В рамките на до два работни дни от извършване на регистрацията, с кандидатът ще се свърже член на екипа по приема, за да направи допълнителни уточнения по подадените документи или за да изпрати входящ номер на кандидата. Единствено кандидатите, получили входящ номер по имейл могат да се явят на приемни изпити и да участват в класирането.

ВНИМАНИЕ: В случай че не получите имейл за потвърждение на регистрацията или с Вас не се свърже член на екипа в указания срок, пишете на имейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Заявление за кандидатстване в магистърски програми на Философски факултет

Лични данни

Адрес по лична карта

Данни за средно образование

Данни за висше образование

ВНИМАНИЕ: образованието, с която кандидатствате е за ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование!!!!  Ако сте завършили ОКС Професионален бакалавър, впишете данните и прикачете диплома за професионален бакалавър и диплома за магистър.

Прикачете документ за завършено висше образование (диплома и всички приложения към нея, академична справка или уверение за завършилите в СУ). ВНИМАНИЕ: образованието, с която кандидатствате е за ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование!!!! Можете да прикачите и диплома за магистър след висше образование, но тя ще бъде взета под внимание само в случаите, когато такива са изискванията на програмата, за която кандидатствате. Ако сте завършили ОКС Професионален бакалавър, прикачете диплома за професионален бакалавър и диплома за магистър.

Прикачените файлове могат да са в JPG, PDF, DOC, DOCX и ZIP формат. Можете да прикачите 6 поредни файла. Първо избирате всички, а след това указвате качването им.  Можете да архивирате всичко в ZIP формат и да го качите еднократно. Не е нужно да пращате корицата на дипломата си.

Желан ред на магистърските програми, основанията и формите на обучение

Укажете програмите, за които кандидатствате, като започнете от най-желаната. Ако допуснете грешка или имате съмнения - ще консултираме с Вас допълнително реда на желанията Ви. Свържете се с нас, ако желаете да изберете повече от 8 възможности.

Документ за платена такса

Таксата за участие в конкурса е в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява! Ако не сте сигурни каква сума трябва да заплатите, моля, консултирайте се с комисията по приема!

Ако сте освободени от такса е нужно да прикачите (вместо платежен документ) такъв, доказващ правото Ви на освобождаване - ТЕЛК, актове за раждане и пр.

Допълнителни документи, ако такива се изискват от магистърска програма, за която кандидатствате

(напр. мотивационно писмо, документ за владеене на език, служебна бележка)

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие:

Редът на специалностите, магистърските програми, основанията и формите на обучение съм попълнил/а собственоръчно в съответствие с моите желания и поемам всички последици от евентуално допуснати от мен технически грешки.

Информиран/а съм, че ако съм завършил/а висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър, ползвайки държавна субсидия, не мога да кандидатствам за място, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

На основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) декларирам, че доброволно предоставям личните си данни и давам своето съгласие СУ "Св. Климент Охридски" да обработва същите в качеството на администратор на лични данни за служебно ползване и съм запознат(а) с целите на обработване на личните ми данни. Декларирам, че съм информиран/а, че Философски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обработва предоставените от мен лични данни за целите на създаване на профил в платформата за кандидатстване за прием в ОКС магистър и за последващо класиране, както и че съм запознат/а със [Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни]"