Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.с.н. Таня Чавдарова
тел.: 02 870 62 60
е-mail: tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

Програмата е предназначена за студенти, които търсят професионална реализация в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси (ЧР) във фирми и организации от публичния и частния сектор, както и за тези, които вече работят в полето и искат да развият своята кариера. Тя предлага професионално фокусирана и изследователски ориентирана смес от теоретична и практическа информация, целяща критично да рефлектира върху съвременните подходи към управлението на ЧР и изследването на трудовите пазари.
Програмата организира приемен изпит само веднъж годишно – през месец септември и стартира винаги през зимния семестър. Конкретна информация за сроковете и процедурите по подаване на документи се качва на интернет-страницата на Философски Факултет и може да се получи от неговия Деканат.
Основни курсове: Общотеоретичните курсове включват организационно поведение, основи на управлението, трудово право, икономика на труда, емпирично социологическо проучване, а специализираните – планиране и подбор на ЧР, управление на възнагражденията, изследователски методи, управление на организационната промяна, трудови отношения и разрешаване на конфликти, международен мениджмънт на ЧР.
Стаж: Съществува изискване за 90-часов преддипломен стаж, целящ да даде тласък в развитието студента като специалист и консултант по ЧР и трудови пазари. Намирането на стаж е отговорност на студента.
Учебен график: Учебният график е съобразен (доколкото е възможно) с работещите студенти. Началото на занятията през седмицата е обичайно в 17.00 или 17.30 ч. Някои курсове се взимат модулно през почивните дни.
Дипломиране: Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза.

Условия за прием:
• Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен по: Социология, Психология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление: Икономика и Управление, Право, Публична администрация, Културология, Политология, Европеистика, Философия, Антропология, История, Етнология, Туризъм и Социални дейности – само с профил Социална работа в сферата на трудовата заетост. Места, субсидирани от държавата, са предназначени само за кандидати с бакалавърска степен.
• Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други хуманитарни науки при условие, че работят поне от шест месеца на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари и/или човешките ресурси. При кандидатстването си, наред с другите документи, само тези кандидати представят служебна бележка от изпълнителния директор на фирмата/организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж и длъжността, както и препоръка от прекия им ръководител.
• Минимален успех от „Мн. Добър“ (4.50) (средно аритметичен успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/ дипломната работа); (Бележка: Студенти с по-нисък успех, но не по-нисък от „Добър 4.00“, могат да кандидатстват в програмата само за платено обучение.
• Писмен изпит. (Бележка: Писменият изпит е задължителен и за студентите, кандидатстващи само за обучение срещу заплащане.)

Бал и балообразуване: Бал = успехът по т. 3 от условията за прием + оценката от писмен изпит. Кандидатите, получили на писмения изпит оценка „Слаб (2)“, не участват в класирането.

Писменият конкурсен изпит: Той се състои в двучасов писмен коментар на казус, третиращ съвременен социално-икономически проблем. Казусът разкрива социален факт. Пример: „Неомъжена жена във фертилна възраст кандидатства за работа. Одобряват я, но работодателят я моли да подпише декларация, че през следващите пет години няма да се омъжва и няма да ражда деца.“

Разработката на казуса изисква: (1) да се дефинира социалната ситуация, тоест да се разкрият най-важните аспекти на нейното съдържание – какъв социален въпрос/проблем повдига тя; за какви социални групи това е важен въпрос или проблем и в какъв точно смисъл е важен; (2) да се осъществи преход от дефинирането на социалния въпрос/проблем към идентифицирането на релевантни научни въпроси/проблеми; (3) идентифицираният научен проблем/проблеми да се анализират с помощта на теоретически инструменти – научни идеи и концепции. Фактите се интерпретират, като се разкрива социалната аргументация на конкретния начин на мислене, респ. смисъла на изложените действия за участващите актьори и се анализират последиците, които техните действия могат да имат за тях самите, за обществото като цяло или за отделни негови групи.

Изпитът не изисква специална предварителна подготовка, например задължително познаване на определени теории или факти от съвременния живот. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в социално-икономическата област, съответстваща култура и умение да борави с научна терминология. Изпитът проверява по специфичен начин способностите на кандидата за разбиране, за мобилизиране на знания и теоретично интерпретиране на социално-икономическите реалности.

Критерии за оценка на казуса: (1) аналитични умения: дълбочина в разбирането на изложения социален проблем(и) и извеждането на научни проблеми; (2) умения за структуриране на текст: обособяване на отделните части на текста, ясна постановка на теза и аргументи, завършеност на изложението; (3) стил: степен, в която се владее научният и българският изказ.