Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.с.н. Таня Чавдарова
тел.: 02 870 62 60
е-mail: tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма предлага практическо и теоретическо обучение по съвременни подходи към развитието на човешките ресурси (ЧР) и изследването на трудовите пазари. Тя е предназначена за дипломирани бакалаври/магистри, които търсят професионална реализация като специалисти в ЧР отделите на фирми и организации от частния и публичния сектор, както и в специализираните звена в публичната администрация и НПО сектора, изследващи трудовите пазари. Програмата приема и специалисти, които вече работят в областта на човешките ресурси и искат да придобият допълнителна квалификация и да развият своята кариера.

Програмата организира приемен изпит (събеседване) веднъж годишно – през септември, а обучението започва през октомври. Подробна информация за сроковете за подаване на документи и процедурите по магистърския прием се публикува на интернет-страницата на Философски факултет: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/801. Детайлна информация за магистърската програма може да се намери на нейната интернет-страница: http://phls.uni-sofia.bg/article/350.

Основни курсове: Основи на управлението, Трудово право, Организационно поведение, Икономика на труда, Емпирични социологически изследвания, Изследователски методи, Планиране и подбор на ЧР, Управление на възнагражденията, Управление на организационната промяна, Трудови отношения и разрешаване на конфликти, Международен мениджмънт на ЧР.

Учебен график: Учебният график е съобразен (доколкото е възможно) с работещите студенти. Началото на занятията през седмицата е обичайно в 17.30 ч. Някои курсове се взимат модулно през почивните дни.

Дипломиране: Магистърската програма завършва с държавен изпит или защита на магистърска теза – по избор на студента.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено образование от акредитиран университет (бакалавър/магистър след средно образование), по указаните в условията за прием специалности.
  • Curriculum Vitae (предава се при подаване на документите)

Условия за прием:

  1. Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен по: Социология, Психология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление: Социология, Психология, Публична администрация, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, Културология, Антропология, Етнология, Политология, Европеистика, Философия, Социални дейности, Педагогика, Право, Международни отношения, специалности от професионалното направление „История и археология“, Туризъм, География, Регионално развитие  и политика, Образователен мениджмънт, Журналистика, Комуникационен мениджмънт, Връзки с обществеността, Хебраистика, Южна, Източна и Югоизточна Азия, както и всички специалности от професионално направление „Филология“.
  2. Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други науки при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари, човешките ресурси и/или мениджмънта. При кандидатстването си, наред с другите документи, само тези кандидати представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж в нея и длъжността.
  3. За студенти, кандидатстващи за обучение по държавна поръчка: минимален успех от „Мн. Добър“ (4.50) (средно аритметичен успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/ дипломната работа). Студенти с по-нисък успех, но не по-нисък от „Добър 4.00“, могат да кандидатстват в програмата само за платена форма на обучение.
  4. Събеседване (интервю) с кандидатите, завършва с оценка по шестобалната система.

Бал и балообразуване:

Бал = успехът по т. 3 от условията за прием + оценката от събеседването.
Кандидатите, получили на събеседването оценка „Слаб (2)“, не участват в класирането.
Събеседване (интервю) с кандидатите:
Събеседването е съсредоточено върху интересите и мотивацията на кандидатите за обучение в програмата, техните очаквания и общата им подготовка до момента. При него се взимат под внимание презентационните и комуникативните умения, поведенческите особености и изразните средства на кандидатите, както и спецификата на техните интереси и мотивация. Събеседването не представлява оценка на знания и не изисква специална предварителна подготовка. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в областта на развитието на човешките ресурси и трудовите пазари, както и култура и умения да ги артикулира чрез усвоения в бакалавърската степен понятиен апарат.

Критерии за оценка при събеседването: (1) степен и характер на мотивацията за участие в програмата; (2) аналитични умения: способност на кандидата по аналитичен начин да представи интересите си в областта; (3) комуникационни умения; (4) презентационни умения. Изпитната комисия не поема ангажимент да оповестява коментарите и основанията за оценките от събеседването. Изпитната комисия не поема ангажимент да оповестява коментарите и основанията за оценките от събеседването.