Политическо консултиране

Срок на обучение: 3 семестъра (политолози) 4 семестъра (неполитолози)
Форма на обучение: редовна
Програмата е предназначена за: политолози (дипломирани бакалаври или магистри, завършили специалност „Политология“) и неполитолози (бакалаври или магистри, завършили всяка друга специалност на акредитирани висши учебни заведения).
Ръководител: доц.д-р Мария Пиргова
е-mail: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Политическото консултиране е практическа експертна програма, която е насочена към създаване на конкретни практически умения, които се изискват за успешната реализация на лидери, партийни организатори, активисти и анализатори в политиката и в други обществени или бизнес структури. МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отговори на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ, Русия и други ключови актьори на глобалната сцена. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в консултантска и съветническа дейност в политиката, както и за реализация в политическото лидерство. Освен в политическата дейност, чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за реализация в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката, както и на политиката в управлението на корпоративни организации и фирми.
Обучението е свързано с практиката на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика. Проследява се исторически връзката между икономика и политика, тяхното съвременно функциониране и роля в политическите решения. Основни прийоми в занятията са анализа на конкретни актуални политически практики в законодателната и изпълнителна власт, работата с медийните източници и ролевите игри.
Политическото консултиране в България естествено се свързва с практиките в ЕС. Студентите се запознават с практиките на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС. Добавят се практически упражнения по стратегиране и методика за оценка на риска, противодействие на корупционни практики и конфликт на интереси.
Конкретните умения, които придобиват студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да формират лидерски качества, да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти и като експерти в международни институции.
Условия за прием:
1. Изискване за успех: средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
2. Събеседване, което се провежда на обявена за целта дата.
3. По изключение се допуска прием на кандидати с по-нисък от указания успех в т. 1, ако те заемат ръководни и изборни политически постове или са публични личности, чиято дейност изисква повече знания за обществено-политическия живот.
Балообразуване:
Приемът в магистърската програма се извършва въз снова на бал, формиран от следните компоненти:
– средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2);
– оценката от устното събеседване (по 6-балната скала), умножена по коефициент 2.
Методически указания:
По време на събеседването кандидат-студентът представя мотивите си за избор на магистърската програма (научни интереси, трудов опит, професионална кариера и т.н.), изискващи съответното образование, и предимствата, които смята, че има (например: владеене на чужд език, лични и социални умения, личен и трудов опит в сферата на публичната власт, гражданското общество и медиите, специфична мотивация и др.).

Дискутират се следните теми:
1. Характеристика на коалиционното парламентарно мнозинство,
правителството и управлението в България след парламентарните избори от март 2017 г.
2. Ролята на референдумите в националната и местна политика.
3. Ролята на извънпарламентарната политика на партии и организации в България.
4. Политиката на президентската институция.