Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
Форма на обучение: задочна
 
Ръководител: проф. дн Цветанка Панчева
tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Мария Богданова
bogdanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: 02 8704236
В магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ (БИНКП) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

 1. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в следните професионалните направления: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки или 4.6 Информатика и компютърни науки.

Кандидатите трябва да са завършили някоя от следните специалности:

 • Библиотекознание и библиография,
 • Библиотечен мениджмънт,
 • Библиотечно-информационни науки,
 • Библиотечно-информационни дейности,
 • Комуникации и информиране,
 • Печатни комуникации,
 • Книгоиздаване,
 • Култура и медии,
 • Медии и журналистика,
 • Архивистика и документалистика,
 • Информационни фондове на културно-историческото наследство,
 • Информационни технологии,
 • Информационно брокерство,
 • Информатика и информационни технологии.
 1. Кандидатите могат да имат завършена степен „професионален бакалавър” като „библиотекар/библиограф” и задължително каквато и да е друга бакалавърска или магистърска степен.
 2. В програмата могат да кандидатстват и лица, които имат бакалавърска (магистърската) степен, различна от изискуемата по т. 1., но имат стаж като „библиотекар/библиограф” в библиотека, не по-малък от 3 години, който могат да удостоверят със служебна бележка от работодателя.

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник. В случай на ограничения в пътуването поради възникване на неблагоприятна епидемиологична обстановка събеседването още се проведе онлайн.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.
Обучението в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ (БИНКП) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания.

С него се цели да бъдат надградени знания върху фундамента на библиотечно-информационните и сроднитe им науки, изучавани от студентите в бакалавърската степен. Отделя се сериозно внимание и на съвременните културно-информационни процеси, интеграцията между основните културни институции – библиотеки, музеи, архиви; развитието на умения и навици за работа със съвременните информационни технологии, за качествено информационно обслужване.
Застъпени са  следните научни направления: библиотечен мениджмънт, управление и финансиране на културните институции, интеграция на културните институции на регионално равнище, писмено наследство и неговото представяне в международни дигитални портали и библиотеки, електронни колекции, облачни технологии, информационна култура, музейна култура, културна памет и национална идентичност, библиотеките и електронното правителство, музеите и културното наследство, културологични аспекти на информационното общество, културна и информационна политика на ЕС.

 • Завършилите магистърската програма могат да се реализират успешно в: библиотеки, информационни центрове, читалища, музеи и други научни и културни институции; в документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация; в центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • Завършилите магистърската програма получават професионални компетентности за: управление на културно-информационни институции на национално и регионално ниво; информационното осигуряване на науката, образованието и културата; координиране на информационните връзки и мрежи между културните институции на национално и регионално равнище; експертни анализи и оценки на проекти, гарантиращи достъп до информационните ресурси в страната и чужбина, както и в информационния обмен на България с други държави.
 • Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Въпроси за събеседване за прием в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“

 1. Доколко книгата е средство за комуникация в съвременното информационно общество?
 2. Какви според вас са съвременните проблеми на културната политика на Република България?
 3. Как дефинирате функциите на библиотеката в съвременното общество?
 4. Според вас вярно ли е, че библиотеките у нас предлагат информационно обслужване на съвременно ниво?

–       Ако отговорът ви е „да“, дайте поне три примера.

–       Ако отговорът ви е „не“, защо?

 1. Каква е вашата представа за библиотека в съвременното информационно общество?
 2. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“?