Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Румяна Коларова
тел.: 971 10 02, вътр. 335
е-mail: kolarova@phls.uni-sofia.bg
За контакти и допълнителна информация:
гл. ас. д-р Гергана Радойкова – g.radoykova@phls.uni-sofia.bg
ас. Радостина Захариева – rzaharieva@hotmail.com
http://phls.uni-sofia.bg/article/1258
https://www.facebook.com/EUintegrationanddiplomacyBG/?fref=ts
Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ на Катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция и дипломация, като съчетава предоставянето на задълбочена академична експертиза със специализирано чуждоезиково обучение и добиване на практически умения в различни области, свързани с  функционирането на Европейския съюз. Тя е наследник на първата магистърска програма на Катедра „Европеистика“ – „Европейска интеграция“, която бе разработена през 1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София.
Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ се осъществява в сътрудничество с Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.
Основната цел на програмата е да обогати знанията и да създаде висока конкурентоспособност на практиците при реализирането и израстването им във всички европейски и национални институции, бизнес, неправителствени и браншови организации, свързани или имащи отношение към европейските въпроси.
В програмата участват преподаватели с практически опит в дипломацията, европейските въпроси и тяхната връзка с бизнеса. В нея се гарантира обучение в умения за водене на преговори, изготвяне на анализи и изследвания, подготовка и провеждане на публични прояви и други.
Дипломатическият институт към Министерство на външните работи разполага със солидна лекторска база от български и чуждестранни дипломати от кариерата, експерти от различни ведомства, университетски преподаватели и широк кръг от специалисти по въпросите на Европейския съюз. Участниците в програмата се планира да имат възможност да разработват магистърските си тези съвместно с Дипломатическия институт, както и със Секретариата на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет и други институции и партньори на програмата. Студентите могат да натрупат важни знания и умения и практически опит. Той би им позволил да се включат активно както в подготовката на разнообразни дейности, като например подготовката на България за поемане на ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., така и да участват в самото му провеждане.
Програмата предлага специализирано чуждоезиково обучение по английски и френски език, което е важно за пълноценното усвояване на терминология свързана с европейските институции, международни отношения и дипломация, умения за публично говорене и водене на заседания и дискусии
Условия за прием:

 1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);
 2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);
 3. Добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на втори език е предимство;
 4. Идеен проект (до една страница мотиви за участие в магистърската програма) и устен изпит.

Балообразуване:
Успех от следването (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две) плюс успех от изпита – сумата от оценката (от 2 до 6) на идейния проект и оценката от устния изпит (от 2 до 6) делена на две.
Теми за събеседване:

 1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;
 2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;
 3. Институции на Европейския съюз;
 4. Общите политики на Европейския съюз;
 5. Европейско културно пространство;
 6. История на европейската интеграция;
 7. Външни отношения на ЕС;
 8. Членство на България в ЕС;
 9. Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция и дипломация на ЕС и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на европейската интеграция.

За контакти и допълнителна информация:
гл. ас. д-р Гергана Радойкова – g.radoykova@phls.uni-sofia.bg
ас. Радостина Захариева – rzaharieva@hotmail.com
http://phls.uni-sofia.bg/article/1258
https://www.facebook.com/EUintegrationanddiplomacyBG/?fref=ts

Преподавателите за програмата:

 Доц. д-р Румяна Коларова, ръководител на програмата

Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на Европейския съюз“ следва добрите практики на водещи западноевропейски университети и стъпва върху първата в България магистърска програма по Европейска интеграция създадена през 1994 година в СУ. Добре балансираният учебен план, високо ерудираният преподавателски екип, сътрудничеството с Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, превръщат програмата в един все по-успешен проект. Щастлива съм, като ръководител и преподавател в тази програма, когато срещам подготвени, любознателни и прагматични млади хора от различни специалности и съм убедена, че европейското бъдеще на България е в техни ръце. Първото тяхно изпитание ще бъде българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Проф. д-р Ингрид Шикова:

Дипломацията в Европейския съюз  е упражнение на акробат, който трябва да умее да пази баланс. За да успее са необходими знания, умения и усърдна практическа подготовка.  Ето пет причини, за да изберете „Европейска интеграция и дипломация“ : ще вникнете в сложната машина на европейската интеграция, ще усвоите изкуството на дипломацията, ще получите умения да анализирате и да преговаряте, ще придобиете самочувствие на знаещ и можещ експерт, ще се срещнете с интересни хора и ще установите много полезни контакти.

Доц. дпн Калоян Симеонов

Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ е един прекрасен пример за това как академичното образование може да бъде успешно съчетано с нуждите на бизнеса и администрацията. Това се дължи от една страна на много доброто сътрудничество между Катедра  Европеистика в Софийския университет и Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, а от друга страна на обстоятелството, че голяма част от преподавателския състав в програмата е съставен от специалисти от практиката. Успехът на една програма винаги се дължи както на преподавателите, така и на нейните студенти. За мен винаги е било удоволствие да преподавам на толкова мотивирани и способни студенти, които имат желание и стремеж да придобият нови и полезни знания и умения.

Доц. д-р Здравко Попов

Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“, съвместен проект на специалност „Европеистика“ и Дипломатическия институт на Министерството на външните работи, не само предоставя на студентите познания в тематизираната област, но и ги снабдява с умения като ги въвежда в един нов комуникативен опит.

Доц. д-р Мирела Велева

Програмата създава предпоставки за формиране на добре работеща студентска аудитория. Различната бакалавърска образованост на студентите позволява дискутирането на преподаваните теми от разнородни гледни точки, което добавя стойност към разбирането на учебното съдържание. Освен това, различните, но често взаимно допълващи се гледни точки позволява на студентите от програмата да работят ефективно по изследователски проекти.

Гл. ас. д-р Мариета Рабохчийска

Магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ е с дългогодишни традиции в специализираното обучение на студенти по въпроси на Европейския съюз. Тя е наследник на програмата „Европейска интеграция“, която беше съществено обогатена, включително чрез обвързването ѝ с практиката, което намери израз в сътрудничеството с Дипломатическия институт към МВнР. В програмата традиционно се обучават силни студенти, а преподавателският екип и учебната програма са на много високо ниво. Обучението в програмата би било от полза за всеки колега, който желае да получи качествени знания, да се развива и да работи в областта на политическите и външните отношения на ЕС.

Д-р Илдико Отова

Няма как да говорим за Обединена Европа без да говорим за убедени и вярващи в европейската идея граждани. Вярвам, че доброто и качествено образование трябва да създава не само добри специалисти и експерти, но и отговорни и активни европейци. Ето защо за мен е истинско удоволствие да работя със студентите от магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ в рамките на курса „Европейска миграционна политика“. Актуалността на тематиката прави дебатите ни със студентите още по-наситени и динамични, подготвя ги да анализират и коментират националните и европейски политика в областта, а защо не и да взимат важни за общото ни бъдеще решения. „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ е не само добър избор за вашето образование, но и отправна точка за успешна реализация и интересни и вълнуващи професионални пътища!

Гл. ас. д-р Гергана Радойкова

Европейският съюз е едно забележително достижение на дипломатическото изкуство, а вече десет години нашата страна е част от общоевропейското обединение. Това е прекрасна възможност, но и голяма отговорност. Убедена съм, че именно студентите от тази магистърска програма, с които имам удоволствието да общувам, ще са сред хората, които с богати познания и градивна енергия в бъдеще ще работят активно за една по-успешна България в рамките на ЕС.

Марина Владимирова и Биляна Дечева, Дипломатически институт към МВнР

От 2014 г. обучението в магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС” на Софийския университет се извършва в сътрудничество с Дипломатическия институт  към МВнР. В Дипломатическия институт студентите имат възможност да се запознаят  с теоретически и практически аспекти на дипломатическия протокол и етикет в интерактивни форми на обучение с лектори от Института и дипломати с богат опит. Студентите имат възможност да се включат в тематични обучения от годишната програма на Института, както и да провеждат стаж, за да се запознаят с начина на работа в администрацията с акцент върху външната политика и европейската интеграция.

 

Студентите за програмата:

Симеон Атанасов

Випуск 2014-2015

Магистратурата, която завърших в катедра Европеистика на Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“, имаше своите дълбоки корени като въжделение в живота ми. Вече 18 години съм радиоводещ и обожавам професията си. Когато бях на 17 години,  през 1994, преминавах с автобус между Германия и Франция. Бариерите на границата бяха вдигнати, а в кабинките за гранични полицаи до тях нямаше никой. Година по-късно в учебната програма по история в средното училище имаше един урок за създаването на ЕС. Всичко това положи основата на интереса ми към Европейския съюз. Сбъдването на детската ми мечта обаче – да бъда част от радиобизнеса у нас, остави на малко по-заден план висшето образование като стремление след средния курс. И така до 2014 когато след бакалавър журналист, поисках да бъда и магистър европеист. Прекараното време сред преподавателите от катедрата и дискусиите с тях по време на лекциите, са нещо което ме зареждаше през цялото време на обучението. Мога да го определя като  прекрасен брейнсторминг след делника с обичайния новинарски поток. Вярвам, че обучението по европеистика е универсална част от задълбочаването на интеграцията на страната. Убеден съм, че това е единственият начин ЕС да има и своето утре.

Десислава Иванова

Випуск 2014-2015

В периода, в който Европа, е раздирана от кризи, продиктувани от вътрешни и външни фактори, магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ успя да ме провокира да мисля и съпреживявам европейската идея.

Задълбоченото запознаване със сложността и многопластовостта на политическите процеси в рамките на ЕС се осъществи благодарение на многообразието от убеждения и области на изследвания, които преподавателите ни представиха, а също така и благодарение на прилагането на модерните образователни техники в процеса на обучение, осигуряващи конкурентноспособността на всеки студент от магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“.

Година и половина – времето прекарано в рамките на програмата, ме накара да осъзная, че бъдещето на ЕС е в нашите ръце. А той не е завършен проект, а се изгражда всеки ден и всеки един от нас има своя принос за към този процес. Това означава, че отговорността е наша. Най-добрият начин за подготовка  за поемането на тази отговорност, е магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“.

Косара Белниколова

Випуск 2014- 2015

Впечатленията ми от програмата са много добри. Според мен тя е подходяща както за хора със задълбочени познания в европейската интеграция, така и за такива,  завършили друга специалност със стремеж да очертаят по-тясно квалификацията си. Една от най-приятните изненади за мен беше сътрудничеството с Дипломатическия институт към Министерство на външните работи. Няколко пъти седмично имахме практика в Дипломатическия институт, която беше изключително ползотворна. От друга страна, в програмата е намерен баланс между теорията и практиката, предвижда се разнообразие от дисциплини, всяка от които предполага по-тясно профилиране в бъдеще. Не на последно място е и специализираното изучаване на чужди езици; застъпените дискусии и интересните гост-лектори. Без съмнение, едно от най-ценните неща в програмата е, че дава реални и разнообразни възможности за реализация в контекста на членството ни в ЕС – както в частния, така и в държавния и неправителствения сектор.

Натали Христова

Випуск 2014-2016

Въпреки краткия период, прекаран в катедра „Европеистика“, смятам, че успях да получа всичко „най-хубаво“, което тя подарява на своите студенти.

Катедра „Европеистика“ ми помогна да обогатя своите знания, да разширя мирогледа си и дори да доусъвършенствам професионалните си качества и себе си като личност. През периода си на следване успях да прекарам и един семестър в Германия, благодарение на програмата „Еразъм+“. Катедра „Европеистика“ всяка година предлага на своите студенти и редица възможности за участие в различни научни конференци, събития и дори запознаване отблизо с европейските институции в Брюксел. По време на моето следване се организира пътуване до Брюксел, „сърцето на Европа“, където студентите осъществиха контакт с различни хора, работещи в институциите и се докоснаха до работната атмосфера на служителите.

Освен всичко това, катедра „Европеистика“ ми подари много усмивки, нови приятели и добри и топли спомени от моите преподаватели.

Юмер Коджаюмер

Випуск 2016 – 2018

Успешното съчетаване на полезното с интересното е една от главните причини за избора ми. След кратък преглед на магистърските програми на други специалности от тази научна област  се спрях именно на „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“, защото образованието, което ще получа, ще ме направи по-конкурентоспособен не само в публичния и неправителствения сектор, а мисля дори и в частния, а натрупаните практически умения – в един по-желан и по-квалифициран кандидат. Магистратурата се вмества идеално в пътя ми към докторантура в моята Алма матер.

Елица Хаджиева

Випуск 2016 – 2018

В магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ съм едва от няколко месеца, но за момента смело мога да отбележа, че тя е правилния избор за мен като студент интересуваш се от европейска интеграция и европейски политики. За момента знанията и компетенциите, които получавам от магистратурата са естествено продължение на това, което съм получила като студент от бакалавърската ми степен по Политология. Не на последно място бих искала да отбележа невероятната възможност за работа, която ни се предоставя чрез магистратурата с Дипломатическия институт. Факта, че института се занимава пряко с подготовката по Председателството на Съветът на ЕС на България през 2018, ни позволява да се обучаваме и едновременно да прилагаме на практика знанията си в едно толкова важно събитие за мястото на България в европейския дневен ред за 6 месеца през първата половина на 2018 г.