Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Мария Стойчева
тел.: 873 97 96
е-mail:

Програмата е с продължителност от 2 семестъра; завършилите програмата придобиват квалификация на „магистър по европеистика-
eвропейски проекти“. Обучението е ориентирано към широк кръг специалисти с бакалавърска и магистърска степен, подготвяни в програмата за разработване, участие, осъществяване и оценка на различни проекти с подчертана практическа ориентация.
Програмата осигурява висококвалифицирани експерти с оглед нуждите на различни национални, областни, общински, управленски, образователни и културни институции и неправителствени организации.
Тя покрива нуждите от:
• oбучение на специалисти за работа в конкурентни и кризисни среди, налагащи ефикасно преодоляване на границите между теория и практика;
• запознаване с различни модели на проектиране, ръководство, оценяване, финансиране, правно и медийно-информационно покритие на различни видове проекти;
• подбор, композиране, променяне и осъществяване на различ-ни проектни идеи и цели в различни области;
• техническо оформяне и изпълнение на проектни задачи спо-ред нуждите на различни клиенти;
• научно осмисляне на проектната дейност.
Условия за прием:
1. За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършили със среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50) бакалавърска или магистърска програма по всички специалности от всички професионални направления;
2. Успешно издържано събеседване по приложен кръг от теми (коефициент 2).
Балообразуване: Сбор от среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит, делен на 2, плюс удвоена оценка (от 2 до 6) от събеседването.
Теми за събеседване
1. История на Европейския съюз;
2. Институции на Европейския съюз;
3. Общи политики на Европейската общност;
4. Културното единство и многообразие на Европа;
5. Членство на България в Европейския съюз;
6. Собствена проектна идея.