Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова

е-mail: ognyanova@phls.uni-sofia.bg

Координатор: Мария Юрукова

е-mail: mariayouroukova@gmail.com

Сайт на програмата:  http://internetstudies.eu

Програмата във Фейсбук:

https://www.facebook.com/MagistrskaProgramaEEvropa/

 

Магистърската програма Е-Европа се отличава с интердисциплинен подход и изграждане  на задълбочено разбиране по актуалните тенденции, проблеми и дебати в предметната област. В рамките на курсовете и при подготовката на магистърската теза за придобиване на магистърска степен, студентите имат възможността да проследят основните теоретични положения, новите изследвания в областта, процесите на формулиране и провеждане на политики.

Програмата цели да допринесе за качествената подготовка на настоящи и бъдещи журналисти, изследователи, анализатори, политици и практици от публичния и частния сектор. Завършилите програмата могат да се реализират професионално както в бизнеса в области като дигитален маркетинг,  реклама,  журналистика,  вкл. онлайн медии, връзки с обществеността, така и в публични институции на национално и наднационално ниво, и в неправителствени организации, работещи в сферата на медийното право и политики на ЕС, като защитата на личните данни, авторско право, регулация и саморегулация на онлайн платформи и т.н.

Програмата e територия за среща на хора   с различно образование и разностранни интереси.  Насърчаваме както индивидуалните усилия, така и работата в екип. В хода на учебния процес се изграждат аналитични умения и изследователски подход, който е критично необходим за създаването на качествено авторско съдържание в различни формати – от журналистически текст до дисертационен труд.

Обсъждат се политическите, правните, културните ефекти на цифровите технологии и ролята на медиите за европейската публична сфера. Разглеждат се актуални теми от политическия дневен ред на ЕС с фокус върху онези от тях, които в най-голяма степен засягат производството, разпространението и достъпа до информация, качествената журналистика   и баланса на цифровите права.

В центъра на вниманието са цифровите медии и дигиталният маркетинг, европейската публична сфера и медиите, визуалното съдържание онлайн, практическите въпроси на производството на цифрово съдържание и интернет бизнеса. Обсъжда се ролята на интернет за демократичното гражданско участие, динамичната европейска рамка на цифровите права – включително основните положения на големите ревизии на правната рамка в Европейския съюз в области като медийно право, авторско право, новата уредба на защитата на личните данни и др. Ще се регулират ли платформите и има ли ефективни подходи за борба с дезинформацията онлайн: следим отблизо големите дебати в областта на цифровите технологии и социалните медии.

От учебната 2018/2019 г. програмата Е-Европа предлага за магистрите възможност за краткосрочни стажове в международните медийни агенции Zenith, Blue 449 и Starcom, част от най-голямата комуникационна група в страната Publicis One. Ще чуете специалистите от Publicis One по теми, свързани с регулирането и глобалните тенденции в интернет рекламата, предизвикателствата пред маркетинг индустрията в сферата на защитата на личните данни, както и ще можете да участвате в решаването на конкретни бизнес задачи, учейки от най-добрите професионалисти и експерти у нас.

 

Условия за прием:

  1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
  2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – не по-нисък от добър;
  3. Събеседване за кандидатите за места държавна поръчка.

 

Балообразуване:

За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.

За кандидатите за платена форма на обучение   балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.

 

Теми за събеседване:

Актуални дебати за цифровите права

Цифрови медии и култура на гражданското участие

Европейско културно и информационно пространство

Бъдещето на медиите и журналистиката

Европейските теми в българските медии

Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

 

Част от настоящите студенти и проф. Огнянова
Част от настоящите студенти и проф. Огнянова