Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева
е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg
Сайт за биоетика: http://philosophy-bioethics.eu/

IBE
доц. д-р Валентина Кънева

Магистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основните дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Програмата е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.
Успешното й завършване води до степента: Магистър по Философия – Интегративна биоетика

Завършилите програмата имат необходимата квалификация за извършване на изследователска работа по широк кръг проблеми на биоетиката. Те могат да намерят професионална реализация като аналитични специалисти в държавни институции, неправителствени организации, лечебни заведения. Включването в програмата би било особено полезно за специалисти, срещащи етически проблеми в професионалната си практика в областта на здравеопазването, образованието, правото и социалните дейности.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър след средно образование) при условие, че този успех е не по-нисък от добър, и в зависимост от утвърдените места за прием.
II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

  1. Приемът в програмата е за лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
  3. Събеседване с подалите документи кандидати по основни теми или положен изпит за останалите магистърски програми от Философски факултет. Събеседването цели преценка на мотивацията и интересите на кандидатите.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

Програма за събеседване
1. Възникване и развитие на биоетиката
2. Основни проблеми на биоетиката
3. Биоетика и общество.

Литература

Джонсън, Албърт Р. Раждането на биоетиката. С., ИК КХ-Критика и хуманизъм, 2010.
Кънева, Валентина. Граници на биоетиката. С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2013.
Фукуяма, Франсис. Нашето постчовешко бъдеще. Последиците от биотехнологичната революция. С., Обсидиан, 2002.

В рамките на международен проект „Биоетиката в контекст“, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия, обучаващите се в програмата имат възможност да се включат в международно лятно училище по биоетика.

Уебсайт на проекта: https://www.fernuni-hagen.de/bioethik/en/

Магистърската програма по Интегративна биоетика
Предлагани курсове по семестри :
Първи зимен семестъ

Философия на природата Задължителен
Философска антропология Задължителен
Етика Задължителен
Въведение в биоетиката Задължителен
Типология на историко-философските направления Задължителен
Репродуктивна етика Избираем
Етика и социални практики на грижата Избираем


Втори летен семестър

Въведение в генетиката и геномиката Задължителен
Медицинска етика Задължителен
Социални и етически аспекти на битехнологиите Задължителен
Биоправо Задължителен
Християнство и биоетика Задължителен
Философия на науката Задължителен
Биология на стволовите клетки Избираем
Автономия в биоетиката Избираем
Справедливост и солидарност в медицината Избираем
Критическо мислене Избираем

Трети зимен семестър

Изследователски семинар
Биоетика: общество и политика
Задължителен
Медицинско право Избираем
Антропология на медицината Избираем
Хосписни и палиативни грижи Избираем
Психологическо консултиране, психотерапия и етика Избираем
Практика/Лятно училище задължителна

Екип на програмата: доц. д-р Валентина Кънева, проф. д.ф.н. Стилиян Йотов, проф. д-р Димитър Денков, доц. д.ф.н Владимир Теохаров, доц. д-р Васил Видински, доц. д-р Огнян Касабов, доц. д-р Анна Бешкова, проф. д.пс.н. Румяна Крумова-Пешева, доц. д-р Галина Гончарова (Философски факултет на СУ), доц. Костадин Нушев (Богословски факултет на СУ), гл. ас. д-р Меглена Китанова, чл.кор. проф. д.б.н. Румен Панков (Биологически факултет на СУ), проф. д.м.н. Силвия Александрова-Янкуловска (Медицински Университет-Плевен), доц. д.ф.н. Стоян Ставру, ас. д-р Гергана Мирчева (ИФС, БАН), доц. д-р Ина Димитрова (ПУ „Паисий Хилендарски“).