Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) 3 семестъра (неспециалисти)
Форма на обучение: редовна/задочна
Ръководител: гл.ас. д-р Нели Стефанова
адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 1, каб. 126 и каб. 133
тел.: 971 10 02, вътр. 375
e-mail: neli_stef@abv.bg
e-mail: vkibarova@abv.bg
Програмата е предназначена за всички, които се интересуват от реторическата теория и практика, от комуникативните техники и похвати, от формирането на умения за успешни презентации и промоции, за ефективно участие и представяне в медии, за водене на преговори и делови срещи, за провеждане на интервюта – както в медиите, така и в отделите за човешки ресурси и консултантски организации за набиране на кадри, както и към всички, които не са безразлични към историята и практиката на хилядолетната наука реторика. Тя е и за всички, които биха искали да подобрят езика, стила и аргументативните си умения. Насочена е и към тези, които желаят да прецизират езика на тялото си по време на комуникация, както и да четат добре чуждото невербално поведение, да улавят лъжа и опити за манипулиране.
Програмата е предназначена за бакалаври по философия с продължителност 2 семестъра и 3 семестъра за бакалаври от всички останали специалности. Обучението е интердисциплинарно и има подчертано приложен характер. Предвидените в учебния план практикуми се провеждат с видео и мултимедийна техника. Използват се активно възможностите на интернет, социалните мрежи и електронните платформи в процеса на обучение на студентите.
Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър по реторика“ могат да намерят реализация като експерти по публично говорене; като консултанти и говорители на партии, институции и неправителствени организации; като специалисти в отдели за връзки с обществеността и рекламни агенции; като журналисти в електронни медии; като мениджъри по комуникации във фирми и корпорации; като треньори по комуникативни умения в различен тип обучителни агенции, като медиатори, специалисти по изготвяне на речи и речеви анализатори, като преподаватели по реторика в средните и висшите училища и др.
Условия за прием:
1. Бакалаври и магистри без ограничение на специалността и висшето училище;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър.
3. Специализирано събеседване по въпросник, посочен по-долу, за кандидатите държавна поръчка. За класиране за местата държавна субсидия в магистърските програми, програмата на катедра „Реторика” признава резултати от положени изпити/събеседвания, получени при кандидатстване във всички магистърски програми в рамките на Философски факултет за настоящата учебна година.
Балообразуване: Общият бал за местата държавна субсидия се формира от средната оценка от семестриалните изпити и средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ + оценката от събеседване по определен кръг от теми и собствения анализ на видеозапис на чужда публична ораторска изява. Оценяването е по шестобалната система със стъпка 0,25 стотни.
І. Въпроси за събеседване:
1. Вашите представи за реториката и ораторското изкуство.
2. Вашето виждане за езика на тялото (невербална комуникация) в ораторското изкуство.
3. Наблюденията Ви за истина и манипулиране в съвременното политическо говорене.
4. Вашето виждане за ролята на масмедиите в политическата реторика.
5. Вашите наблюдения и евентуално Вашият опит в използването на ораторско изкуство в глобалната мрежа.
6. Вашето становище за ефективността на глобалната мрежа при организирането на големи аудитории в политическия живот на България през 2013 г.
7. Гледната Ви точка относно конкуренцията между ораторството чрез медии и интернет и живото ораторско въздействие. Има ли въобще конкуренция?
ІІ. Собствен анализ и интерпретация на излъчени на видеозапис чужди ораторски изяви: лекции, речи, доклади, дискусии, дебати и пр., с цел преди всичко установяване началната компетентност на бъдещите магистри по реторика.
Кандидатите за платено обучение се класират според дипломата си за висше образование, като общият бал се сформира от средна оценка от семестриалните изпити + средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”.

Литература
Александрова, Д., Метаморфози на реториката през ХХ век. 1-во и 2-ро изд., УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, 2013.
Александрова, Д., Основи на реториката. УИ „Св. Кл. Охридски”, 1-во и 2-ро изд., С., 2008, 2013.
Александрова, Д., Слово и демокрация. Полимона, 1997.
Александрова, Д., Христоматия по реторика. ч.I, С., 1998.
Аристотел. Реторика, Наука и изкуство. С.,1986.
Квинтилиан, М. Ф. Обучението на оратора. Наука и изкуство, С., 1982.
Цицерон, М. Т. За оратора. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 1992.
Ведър, Й. Реторика и ораторско изкуство. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2000.
Ведър, Й. Реч и глас. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2000.
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, Кота, С., 2007.
Мавродиева, И. Реторика и ПР. УИ „Св. Кл. Охридски“,, 2013.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004.
Мавродиева, И., Интервю за работа. Сема РШ, С., 2002.
Мавродиева, И., Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2010.
Методиева, Л., Л. Перно (сб. съст.). Нови изследвания по история на реториката. УИ „Св. Кл. Охридски“ С., 2010.
Методиева, Л. Парламентарна реторика. Абагар, С., 2003.
Методиева, Л. Беседи по реторика. Софи-Р, С., 1992.
Методиева, Л. За ораторското изкуство на българските политици в периода на преход, Пресбюлетин на Народното събрание. С., 1997.
Руменчев, В. Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2006.
Руменчев, В. Съдебна реторика. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2000.
Руменчев, В. Ораторското изкуство на древния Изток. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2003.
Руменчев, В. Реторически класификации. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 1994.
Радева, В. Реторика и аргументация. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2006.
Радева, В. Реторика. С., 2000.
Радева, В. Реториката на великите философи и апологети. С., 1998.
Катедра „Реторика” предлага гъвкави варианти на провеждане на обучението в редовната форма. Като отчитаме, че голяма част от желаещите да се обучават в нашата магистърска програма работят, при желание от тяхна страна, обучението може да се провежда не целодневно, а всеки работен ден от 18.00 часа и модулно в събота и неделя.