Преди да започнете регистрацията, Ви молим да се запознаете подробно с условията и необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми  ТУК и да подготвите предварително документите, описани на страницата по-долу.

Правилник за прием на магистри в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще намерите ТУК

Срокове за прием

Ректорска заповед за записване на приетите в първи етап магистри излиза на 25.09.2020г. 

Документи за допълнителния прием на Философски факултет се приемат от 15.09.2020г до 17.00ч. на 28.9.2020г.

Записване или потвърждаване на новоприетите  в първи етап 28,29 и 30.09.2020г.

Ректорска заповед за записване на приетите във второ класиране и допълнителния прием излиза на 8.10.2020г.

Записване на новоприетите 9, 12 и 13.10.2020г.

Списък на програмите от платена форма на обучение, в които може да се кандидатства в допълнителния прием на ФФ:

 1. История и съвременност на философията-редовно обучение
 2. Философска антропология-редовно обучение
 3. Философия с преподаване на английски език-редовно обучение
 4. Философия с преподаване на английски език-задочно обучение
 5. Философия с преподаване на английски език за дипломирани в чужди университети с 3 год обр-редовно обучение
 6. Философия с преподаване на английски език за дипломирани в чужди университети с 3 год обр-задочно обучение
 7. Философия за средните училища-задочно обучение
 8. Трудова и организационна психология-редовно обучение
 9. Социална и криминална психология -редовно обучение
 10. Психология на здравето за бакалаври по психология-редовно обучение
 11. Психология на здравето за хуманитари-редовно обучение
 12. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)-задочно обучение
 13. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси-редовно обучение
 14. Политическа социология-редовно обучение
 15. Международни отношения и проблеми на сигурността-редовно обучение
 16. Международни отношения и проблеми на сигурността-задочно обучение
 17. Политически мениджмънт-редовно обучение
 18. Политическо консултиране-редовно обучение
 19. Политически патологии на глобализиращия се свят (на английски език)-дистанционно
 20. Културна антропология-редовно обучение
 21. Изкуства и съвременност (XX-XXI век)-редовно обучение
 22. Мениджмънт и социализация на културното наследство-редовно обучение
 23. История на жените и половете (МАТИЛДА)-редовно обучение
 24. Медии, комуникация, култура-редовно обучение
 25. Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)-задочно обучение
 26. Библиотечно-информационни технологии -задочно обучение
 27. Публична администрация -редовно обучение
 28. Публична администрация -задочно обучение
 29. Европейска публична администрация-редовно обучение
 30. Публичен мениджмънт и политики-редовно обучение
 31. Публична администрация на английски език-редовно обучение
 32. Оценка на политики и оценка на въздействие -редовно обучение
 33. Европейска интеграция и дипломация на ЕС-редовно обучение
 34. Европейски проекти-редовно обучение
 35. Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС-
 36. Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за кандидати от страни, извън ЕС-редовно обучение
 37. Реторика-редовно обучение
 38. Реторика-задочно обучение

ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете попълването на заявлението трябва да сте напълно готови с избора на магистърски програми и с електронни копия на документите си.

Заявлението изисква да подготвите:

  • лична карта,
  • диплома за средно образование,
  • за кандидати, завършили български университети – сканирано/ снимано копие на:
 • диплома за висше образование ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование. Задължително е да прикачите всички страници от дипломата си и приложенията с оценки. Не снимайте корицата.
 • уверение – само за студенти на СУ, за които издаването на дипломата е предстоящо. Уверението се издава от отдел Студенти на съответния факултет. Задължително е в уверението да е вписан среден успех от следването, както и оценки от държавен или държавни изпити. Оригиналът на уверението се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова го пазете
 • академична справка – за студенти, завършили други висши училища в страната, за които издаването на дипломата е предстоящо. Академичната справка трябва да съдържа среден успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити, както и да е заверена с подпис и печат на висшето учебно заведение. Оригиналът на академичната справка се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова я пазете.
 • Кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен само ако са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали или незапочнали процедурата, не се допускат до участие в конкурса. Ако имате колебания препоръчваме да не започвате регистрация преди да сте се консултирали с екипа по приема на имейл magistripriem@phls.uni-sofia.bg и да не плащайте такса преди потвърждение от наша страна, че можете да кандидатствате. Всички такси, заплатени преди получаването на такова потвърждение, са за Ваша сметка
 • Допълнителни документи (според изискванията на програмите) – например мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език, служебна бележка и други. Към описанието на всяка магистърска програма на сайта е указано какво се изисква при кандидатстване – преди да започнете попълването е нужно да направите справка и да подготвите нужните документи.
 • Сканиран/ сниман документ за платена такса или документ/и, доказващи основание за освобождаване от нея. Допълнителни указания за размера на таксата, начини на плащане и др. можете да намерите на интернет страницата на приема в меню Такси ТУК
 • Ако имате съмнения колко точно трябва да платите – прегледайте тази таблица– има отговор за отделните програми и съответните примери

Разрешени формати на всички документи са jpg, pdf, doc, docx и Winzip.

Ако не разполагате със скенер, а сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни, без видимост на странични предмети. Препоръчваме да използвате мобилни приложения за сканиране (напр. Adobe Scan)

Можете да обедините отделните файлове/снимки, като: ги копирате и поставите в word файл или ги архивирате.

Тук можете да намерите кратки видеа за подготовката на документи и процедурата по регистрация.

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.