Срокове за кампанията по прием на магистри

Прием на документи: от 04.07.2022 г. до 17:00 ч. на 07.09.2022 г.

Провеждане на изпити: 09-13 септември 2022 г.

Втори етап на регистрация за магистърски програми в платена форма – 09.09.2022 г. – 21.09.2022г. 

Провеждане на изпити: 23 септември 2022 г.

Ректорска заповед за първо класиране се очаква на: 27.09.2022 г.

Записване на приети на първо класиране (държавна субсидия и платена форма на обучение): 28, 29 и 30 септември 2022 г.

Ректорска заповед за второ класиране се очаква на: 11.10.2022 г.

Записване на приетите на второ класиране (платена форма на обучение и незаети места за държавни субсидии): 12, 13 и 14 октомври 2022 г.

Преди да започнете попълването на заявлението трябва да сте напълно готови с избора на магистърски програми и с електронни копия на документите си.

Заявлението изисква да подготвите:

  • лична карта,
  • диплома за средно образование,
  • за кандидати, завършили български университети – сканирано/ снимано копие на:
 • диплома за висше образование ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование. Задължително е да прикачите всички страници от дипломата си и приложенията с оценки. Не снимайте корицата.
 • уверение – само за студенти на СУ, за които издаването на дипломата е предстоящо. Уверението се издава от отдел Студенти на съответния факултет. Задължително е в уверението да е вписан среден успех от следването, както и оценки от държавен или държавни изпити. Оригиналът на уверението се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова го пазете
 • академична справка – за студенти, завършили други висши училища в страната, за които издаването на дипломата е предстоящо. Академичната справка трябва да съдържа среден успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити, както и да е заверена с подпис и печат на висшето учебно заведение. Оригиналът на академичната справка се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова я пазете.
 • Кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен само ако са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали или незапочнали процедурата, не се допускат до участие в конкурса. Ако имате колебания препоръчваме да не започвате регистрация преди да сте се консултирали с екипа по приема на имейл magistripriem@phls.uni-sofia.bg и да не плащайте такса преди потвърждение от наша страна, че можете да кандидатствате. Всички такси, заплатени преди получаването на такова потвърждение, са за Ваша сметка
 • Допълнителни документи (според изискванията на програмите) – например мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език, служебна бележка и други. Към описанието на всяка магистърска програма на сайта е указано какво се изисква при кандидатстване – преди да започнете попълването е нужно да направите справка и да подготвите нужните документи.
 • Сканиран/ сниман документ за платена такса или документ/и, доказващи основание за освобождаване от нея. Допълнителни указания за размера на таксата, начини на плащане и др. можете да намерите на интернет страницата на приема в меню Такси ТУК

Разрешени формати на всички документи са jpg, pdf, doc, docx и Winzip.

Ако не разполагате със скенер, а сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни, без видимост на странични предмети. Препоръчваме да използвате мобилни приложения за сканиране (напр. Adobe Scan)

Можете да обедините отделните файлове/снимки, като: ги копирате и поставите в word файл или ги архивирате.

Тук можете да намерите кратки видеа за подготовката на документи и процедурата по регистрация.

 

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.