Такси

Такси

Програма Продъл-жителност в семестри Форма на обучение Такса за семестър
Държавна субсидия Платено обучение
Философия 2/3 редовна 270 лв. 805 лв.
История и съвременност на философията 2/3 редовна 270 лв. 805 лв.
Виртуална култура 3 редовна 270 лв. 805 лв.
Интегративна биоетика 3 редовна 270 лв. 805 лв.
Философия с преподаване на английски език 3 редовна 270 лв. 875 лв.
Философия с преподаване на английски език 3 задочна 825 лв.
Философия на съзнанието и езика 3 задочна 150 лв. 280 лв.
Философска антропология 3 редовна 270лв. 805 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология 3 + 1 практика редовна 280 лв. 805 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари 5 + 1 практика редовна 805 лв.
Клинична психология 5 редовна 280 лв. 1150 лв.
Организационно поведение и консултиране на организацията 3 редовна 850 лв.
Трудова и организационна психология 3 редовна 280 лв.. 850 лв.
Трудова и организационна психология 3 задочна 550 лв.
Обща психология на английски език 3 задочна 900 лв.
Социална и юридическа психология 3 редовна 280 лв. 930 лв.
Психология на здравето за бакалаври по психология 3 редовна 280 лв. 900 лв.
Психология на здравето за хуманитари 5 редовна * 900 лв.
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) 3 задочна 850 лв.
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси 3 редовна 300 лв. 835 лв.
Политическа социология 3 редовна 300 лв. 835 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността 3/4 редовна 280 лв. 500 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността 3/4 задочна 450 лв.
Политически мениджмънт 3/4 редовна 280 лв. 500 лв.
Политически мениджмънт 3/4 задочна 450 лв.
Политическо консултиране 3/4 редовна 280 лв. 500 лв.
Европа и глобализиращият се свят (на английски език) 2 редовна 280 лв 805 лв.
Културна антропология 3 редовна 300 лв. 835 лв.
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) 3 редовна 300 лв. 835 лв.
Мениджмънт и социализация на културното наследство 3 редовна 300 лв. 835 лв.
История на жените и половете (МАТИЛДА) 4 редовна 300 лв. 835 лв.
Медии, комуникация, култура 2 редовна 300 лв. 835 лв.
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) 2 задочна 150 лв. 450 лв.
Библиотечно-информационни технологии 2 задочна 150 лв. 450 лв..
Управление на електронно съдържание 2 задочна 150 лв. 450 лв..
История на книгата и четенето 2 задочна 150 лв. 450 лв..
История на книгата и четенето 2 редовна 450 лв..
Публична администрация 3 редовна 210 лв. 630 лв.
Публична администрация 3 задочна 150 лв. 450 лв.
Европейска публична администрация 2 редовна 210 лв. 630 лв.
Публичен мениджмънт и политики 2 редовна 210 лв. 630 лв.
Публична администрация на английски език 2 редовна 3300 лв.
Оценка на политики и оценка на въздействие 2 редовна 210 лв. 630 лв.
Европейска интеграция и дипломация на ЕС 2 редовна 280 лв. 805лв.
Европейски проекти 2 редовна 280 лв. 805лв.
Е-Европа 2 редовна 280 лв. 805лв.
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) 3 редовна 1421 лв.
Реторика 2/3 редовна 270 лв. 805 лв.
Реторика 2/3 задочна 150 лв. 280 лв.

 

 

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
  • По банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да попълвате молбата си за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.

Ако изпитите са повече от един, кандидатствате в няколко програми или в различни форми и не сте сигурни колко следва да заплатите, можете да ни пишете.