Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
тел.: 02/9308 246
е-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com
Координатор: Анна Иванова
e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg   тел: 02/971 51 84

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват и  анализират поведението на хората в работен контекст и да консултират управлението на организациите в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и  изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

В магистърската програма се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси,  консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на  човешките ресурси, кариерно развитие,  управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител.

Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

Условия за прием: В магистърската програма по Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в следните области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки и Хуманитарни науки.

В програмата могат да кандидатстват и бакалаври и магистри с друга специалност, при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на човешките ресурси, управлението, обучението и консултирането на организации. При кандидатстването си тези кандидати,  наред с другите документи, представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща заеманата позиция и трудовия стаж.

Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин:

Кандидатите се приемат въз основа на диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ или образователна степен „магистър след средно образование“ и автобиография, която се предава при приемането на документите. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява по шестобалната система.  Кандидатите за платена форма на обучение  се явяват задължително на събеседване по приложената програма, което се оценява с „Да“ или „Не“.

Приемът на студентите в субсидираните от държавата места  се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен или магистър след средно образование, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.

Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на „Да“.

Програма за писмен изпит за кандидатите за места, субсидирани от държавата

Мотивация за работа. Теории за мотивацията за работа.
Стрес в работата. Подходи и стратегии за управление на стреса.
Комуникация в организацията.
Управление на конфликти в организацията.
Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
Лидерство и лидерски стилове в организацията.
Същност и особености на организационната култура.

 

Основна литература

Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
Нелсън, Д. Камбъл Куик, Дж. (2017). Организационно поведение. Науката, реалният свят и ние. София, Изток-Запад.
Паунов, М.,  Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място,  София, „Изток-Запад“,
Robbins, S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th ed.). Pearson Education. Inc.
Cooper, C. (2019). Current issues in work and organizational psychology. Routledge.

Програма за събеседване за кандидатите за платена форма на обучение

  1. Мотивация и мотивиране на персонала
  2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
  3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
  4. Изграждане на екипи и работа в екип.
  5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Събеседването е изцяло с практическа насоченост и няма за цел да установи наличието на теоретични знания по посочените проблеми. То е ориентирано към разкриване на мотивацията на кандидатите, досегашния им опит и очакванията за кариерно развитие в областта на трудовата и организационната психология, както и цялостното им познаване  на разглежданите проблеми. За подготовка по зададената програма за събеседване могат да се използват литературни източници, до които кандидатите имат достъп.