Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовнa
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
тел.: 02/ 9308 476

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием – важат за кандидати за места в държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

  1. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена бакалавърска степен по Психология.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.