Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовнa
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
тел.: 02/ 9308 476

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием:

  • В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена магистърска степен по право или бакалавърска степен по Психология, Международни отношения, Политология, Социология, Културология, Социални дейности, Социална педагогика, както и специалностите: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и Гранична полиция, във Факултет „Полиция” на Академията на МВР, както и завършилите магистърска степен в същия факултет по специалностите – „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред” или сходни специалности от други висши учебни заведения на територията на Република България.
  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  • Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.