Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовнa
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
тел.: 9308 476
е-mail: zahiaron@abv.bg

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием:

  1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърска степен по право, бакалаври по Международни отношения, а също така и завършили бакалавърска степен в СУ, Философски Факултет – по Политология, Социология и Културология, в СУ, Факултет по педагогика – Социални дейности, СУ, Факултет по науки за образованието и изкуствата – Социална педагогика, както и кандидати, завършили бакалавърска степен по специалностите от Факултет „Полиция“ на Академията на МВР: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“,  както и магистърска степен в същия факултет по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ и сходни специалности от други висши учебни заведения на територията на Република България.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.