Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочно
Duration of instruction: 4 semesters
Form of instruction: Part-time
Director: Prof. Snezhana Ilieva, PhD, DSc
E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com
Coordinator: Anna Ivanova
Email: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg    Tel: 02/971 51 84

Магистърската програма по Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) има за цел да подготви специалисти, които да изследват и анализират организационните процеси и поведение в контекста на междукултурното взаимодействие и сътрудничество.  Подготовката се осъществява в основни за съвременните организации  проблемни области: кроскултурна комуникация,  кроскултурна трудова и организационна психология, управление на конфликти и кризи, организационно развитие и консултиране, управление на човешките ресурси, менторство и коучинг, управление и развитие на екипи, виртуален труд и организация.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в магистърската програма по Организационна психология и кроскултурен мениджмънт се провежда на английски език и предоставя знания и умения в областта на организационна психология, като отчита кроскултурната перспектива в изследване на човешкото поведение в организациите и отговаря на изискванията за междукултурна компетентност и толерантност в развитието на човешките ресурси. Развиват се знания и умения за работа в междукултурна организационна среда и за прилагане на постиженията на трудовата и организационната психология за организационно развитие и  управление на човешките ресурси.

Третият и четвъртия семестър са предвидени за усвояване на дисциплините с доминираща приложна насоченост и за подготовка, свързана с написването  на дипломна работа.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на четвъртия семестър пред държавна комисия.

Професионални компетенции

В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за управлението и развитието на „човешката“ страна на съвременните организации, като се отчита ролята на културните и индивидуалните различия в ценностите, мотивацията и поведението на служителите. Изграждат се умения в областта на кроскултурната комуникация, управлението на конфликти и кризи, емоционалната интелигентност и междукултурната сензитивност и се развиват  компетенции в значими за съвременните организации приложни области като коучинг и лидерско развитие, управление и развитие на екипи, организационно развитие и консултиране, стратегическо управление и управление на човешките ресурси. Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси в национални и международни организации. Те могат да работят като експерти и обучители, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да заемат мениджърски позиции в организации от държавния и частния сектор.

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием:

Кандидатите трябва да са завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в следните области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки и Хуманитарни науки.

В програмата могат да кандидатстват и бакалаври и магистри с друга специалност, при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на човешките ресурси, управлението, обучението и консултирането на организации. При кандидатстването си тези кандидати,  наред с другите документи, представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща заеманата позиция и трудовия стаж.

В програмата могат да кандидатстват и завършилите в чужбина, когато курсът на обучение е три години (180 кредита).

Минимален успех: „добър“

Кандидатите предоставят автобиография на английски език и документ за владеене на писмен и говорим английски език и се явяват задължително на интервю, което се оценява с „Да“ или „Не“.

При интервюто се вземат под внимание комуникативните способности, културата на изразяване, мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма, както и предходния им опит.

Класирането, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.

Organizational Psychology and Crosscultural Management (in English)
Length of study: 4 semesters
Form of study: Part-time
Head: Prof. Snezhana Ilieva, Dr. Habil
E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg
Coordinator: Anna Ivanova
E–mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

The Master’s degree program in Organizational Psychology and Cross-cultural Management in English is designed to prepare professionals to explore and analyze organizational processes and behavior in the context of intercultural interaction and cooperation. Preparation comprises the following problem areas that are fundamental to modern organizations: Cross-cultural communication, cross-cultural work and organizational psychology, conflict and crisis management, organizational development and consulting, human resources management, mentoring and coaching, team management and development, virtual work and organization.

General Information

Education in the Master’s program in Organizational Psychology and Cross-cultural Management is carried out in English language and it provides knowledge and skills in the field of organizational psychology, taking into account the cross-cultural perspective in studying of human behavior in organizations and meets the requirements of cross-cultural competence and tolerance in human resources development. The students develop knowledge and skills for working in a cross-cultural organizational environment and for application of work and organizational psychology achievements to organizational development and human resources management.

The third and fourth semesters are dedicated to studying of courses with predominantly applied orientation and to preparation related to writing the master’s thesis.

Admission: From winter semester

Terms of AdmissionThe applicants must have completed a Bachelor’s degree or a Master’s degree after secondary education in accredited higher education institutions in Bulgaria and abroad with a specialty in the following areas of higher education: Social, economic and legal sciences, Pedagogical sciences and Humanities.

Applicants who have completed a Bachelor’s degree or a Master’s degree in another speciality are also welcome, provided that they work under an employment/civil contract as specialists/consultants in the field of human resources, management, training and consulting of organizations. These applicants should submit, along with the other requested documents, a certificate issued by the organization where they work stating their position and length of service.

Persons who have graduated abroad can apply for the program when their length of study is three years (180 credits).

Minimum average grade from the diploma: Good.

The applicants should submit a Curriculum Vitae and a document certifying their written and spoken command of English and they must attend an interview, which is assessed with “Yes” or “No”.

The interviewers take into account the applicants’ communication skills, culture of expression, and motivation for admission to the master’s program, as well as their previous experience.

The ranking, provided that they have received “Yes” at the interview, is based on the average grade from the diploma for completed bachelor’s degree or master’s degree, formed as the arithmetic mean of the average semestrial grades and the grades from the state examinations.