Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. дсн Милена Якимова
Сл. тел.: 02 870 62 60
e-mail:  yakimova@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от гражданско образование и от социалния контекст и начина на функциониране на различни форми на политическото, от отношението между социалните неравенства и възхода на популизмите, както и между социална поляризация и политически конфликт: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти, блогъри и политически коментатори.

Магистърската програма търси отговор на въпросите:

 • Как гражданите да участват в управлението?
 • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
 • Обречени ли сме на популизъм?
 • Какви са отношенията между популизъм, пропаганда и социална критика?
 • Защо политическото трудно догонва икономическата глобализация?
 • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
 • Какви са техниките и инструментите на политическия маркетинг?
 • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
 • Що е публична политика и как се прави?
 • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?

И на още много други.

Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология – Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология.

Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учители, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики; политически блогъри и коментатори.

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием – важат за кандидати за места в държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

 1. Могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление, с успех не по-нисък от добър 4.00 (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).
 2. Събеседване (интервю) с кандидатите по предварителните им разбирания за социологическия анализ на политически феномени и структури и относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология.

      Балообразуване: Класирането на кандидатите е според оценките от представянето им на събеседването. Кандидатите с еднакви оценки се класират според средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.