Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. дсн Милена Якимова
Сл. тел.: 870 62 60, 02 8005111 в.356
e-mail:  yakimova@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които и професионално се занимават, и се интересуват от гражданско образование и от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти.

Магистърската програма търси отговор на въпросите:

  • Как гражданите да участват в управлението?
  • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
  • Обречени ли сме на популизъм?
  • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
  • Какви са тайните на политическия маркетинг?
  • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
  • Що е публична политика и как се прави?
  • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?

И на още много други.

Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология – Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология.

Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учи

тели, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики.

       Условия за прием:

  • Могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление, с успех по-висок от мн. добър (4.50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).

 

  • Събеседване (интервю) с кандидатите по предварителните им разбирания за социологическия анализ на политически феномени и структури и относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология. Оценяването е с „да“ или „не“.

 

      Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от интервюто.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.