Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители:
доц. д-р Татяна Буруджиева (tburudjieva@gmail.com)
доц. д-р Борис Попиванов (boris.popivanov@gmail.com)

Програмата е предназначена за: дипломирани бакалаври или магистри след средно образование, завършили акредитирано висше учебно заведение.

Политическият мениджмънт и консултиране е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на вземане на политически решения, изработването на политики и тяхното приложение в практиката.

Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в публичните институции на национално и местно равнище, както и успешно да се развиват в областта на консултантската и съветническата дейност в политиката.

Завършилите магистърска програма „Политически мениджмънт и консултиране“ могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висша администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и експерти; организационни дейности и дейности, насочени към публичното представяне на политическата активност

Условия за прием:

  1. Изискване за успех: средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
  2. Събеседване, което се провежда на обявена за целта дата.
  3. По изключение се допуска прием на кандидати с по-нисък от указания успех в т. 1, ако те заемат ръководни и изборни политически постове или са публични личности, чиято дейност изисква повече знания за обществено-политическия живот.

Балообразуване:
Приемът в магистърската програма се извършва въз основа на бал, формиран от следните компоненти:
– средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2);
– оценката от устното събеседване (по 6-балната скала), умножена по коефициент 2.

Методически указания:

По време на събеседването кандидат-студентът представя мотивите си за избор на магистърската програма (научни интереси, трудов опит, професионална кариера и т.н.), изискващи съответното образование, и предимствата, които смята, че има (например: владеене на чужд език, лични и социални умения, личен и трудов опит в сферата на публичната власт, гражданското общество и медиите, специфична мотивация и др.).