Срок на обучение              

3 семестъра (политолози)/ 4 семестъра (неполитолози)

Форма на обучение: редовна

Ръководител:  доц. д-р Татяна Буруджиева, координатор: ас. Страхил Делийски

е-mail: delijski@phls.uni-sofia.bg

Програмата е предназначена за: политолози (дипломирани бакалаври по политически науки) и неполитолози (бакалаври или магистри, завършили всяка друга специалност на акредитирани висши учебни заведения).

Политическият мениджмънт е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на управлението в политическата сфера. Магистърската програма предлага знания и умения в 4 основни направления: аналитични методи и техники, необходими за управленската политическа дейност; стратегическо планиране и управление на кампании; вземане на решения; комуникационен мениджмънт.

По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на проблемите и практиките в областта на политическото управление на ниво политически институции, политически организации и партии, граждански обединения и групи за натиск; аналитични умения за оценяване на тенденциите и развитието на функционирането на политиката и управлението на политическите процеси; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на политическия мениджмънт; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на политическия мениджмънт; добри комуникативни умения, умения за устно представяне и самопредставяне; умения за анализ на данни, работа в екип и проектна динамика.

Завършилите магистърска програма  Политически мениджмънт могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висшата администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и експерти; организационни дейности и дейности, насочени към публичното представяне на политическата активност.

Условия за прием:

  1. Изискване за успех: средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
  2. Събеседване, което се провежда на обявена за целта дата.
  3. По изключение се допуска прием на кандидати с по-нисък от указания успех в т. 1, ако те заемат ръководни и изборни политически постове или са публични личности, чиято дейност изисква повече знания за обществено-политическия живот.

Балообразуване:

Приемът в магистърската програма се извършва въз снова на бал, формиран от следните компоненти:

– средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2);

– оценката от устно събеседване (по 6-балната скала), умножена по коефициент 2.

Методически указания:

По време на събеседването кандидат-студентът представя мотивите си за избор на магистърската програма (научни интереси, трудов опит, професионална кариера и т.н.), изискващи съответното образование, и предимствата, които смята, че има (например: владеене на чужд език, лични и социални умения, личен и трудов опит в сферата на публичната власт, гражданското общество и медиите, специфична мотивация и др.).

Дискутират се следните теми:

  1. Третото правителство на Борисов – специфика на коалицията.
  2. Евроизбори 2019: дебатът за Европа и дебатът за България в кампаниите на политическите партии в България
  3. 2019-та – годината на изборите. Тенденции и перспективи пред партийната система в България.
  4. Радикализация на политическите нагласи в България – между протестите и политическото участие.