Срок на обучение: 3 семестъра (политолози) 4 семестъра (неполитолози)

Форма на обучение: редовна

Програмата е предназначена за: политолози (дипломирани бакалаври по направление Политически науки) и неполитолози (бакалаври или магистри, завършили всяка друга специалност на акредитирани висши учебни заведения).

Ръководител: доц. Борис Попиванов

е-mail: bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

Политическото консултиране е практическа експертна програма, която е насочена към създаване на конкретни умения, необходими за успешната реализация на лидери, партийни организатори, активисти и анализатори в политиката и в други обществени или бизнес структури. МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отговори на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ, Русия и други ключови актьори на глобалната сцена. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация  като консултанти и съветници в политиката, както и за реализация в политическото лидерство. Освен в политическата дейност, чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за реализация в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката, както и на политиката в управлението на корпоративни организации и фирми.

Обучението е свързано с реалното функциониране на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика. Проследява се исторически връзката между икономика и политика, тяхното съвременно функциониране и роля в политическите решения. Основни подходи в занятията са анализът на конкретни актуални политически практики в законодателната и изпълнителна власт, работата с медийните източници и ролевите игри.

Политическото консултиране в България естествено се свързва с работата на ЕС и неговите институции -. Студентите се запознават с характера и механизмите на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС. Добавят се практически упражнения по стратегиране и методика за оценка на риска, противодействие на корупционни практики и конфликт на интереси.

Конкретните умения, които  придобиват студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да формират лидерски качества, да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти и като експерти в международни институции.

Условия за прием:

  1. Изискване за успех: средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
  2. Събеседване, което се провежда на обявена за целта дата.
  3. По изключение се допуска прием на кандидати с по-нисък от указания успех в т. 1, ако те заемат ръководни и изборни политически постове или са публични личности, чиято дейност изисква повече знания за обществено-политическия живот.

Балообразуване:

Приемът в магистърската програма се извършва въз снова на бал, формиран от следните компоненти:

– средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2);

– оценката от устното събеседване (по 6-балната скала), умножена по коефициент 2.

Методически указания:

По време на събеседването кандидат-студентът представя мотивите си за избор на магистърската програма (научни интереси, трудов опит, професионална кариера и т.н.), изискващи съответното образование, и предимствата, които смята, че има (например: владеене на чужд език, лични и социални умения, личен и трудов опит в сферата на публичната власт, гражданското общество и медиите, специфична мотивация и др.).

Дискутират се следните теми:

  1. Правомощията на президентската институция в Република България. Специфика на отношенията между президент и министър-председател.
  2. Приоритетни проблеми на българската политика и икономика в контекста на членството на Република България в Европейския съюз.
  3. Политически анализ на резултатите от изборите за Европейски парламент `2019.
  4. Ролята на синдикатите и неправителствените организации в защитата на гражданите в Република България.