Срок на обучение: 2 семестъра (неспециалисти)
Форма на обучение: задочна
 
Ръководител: доц. д-р Милена Миланова
е-mail: mmilanovam@phls.uni-sofia.bg
Координатор на програмата: Мария Богданова
е-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: 02 8704236

Обучението в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ (БИТ) се провежда съобразно съвременните изисквания и тенденции в информационната наука и според образователните изисквания в национален и международен контекст. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления.

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: организация и управление на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции.  Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

Завършилите БИТ са подготвени за работа в: библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални; информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции; документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация; центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен; разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.
Условия за прием:

 1. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен след средно образование).
 2. Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.  

Балообразуване:
Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Програма за събеседване за магистърска програма
„Библиотечно-информационни технологии“ (неспециалисти)

 1. Кои според вас са основните средства за достъп до информация днес и как и къде могат да бъдат достигнати?
 2. Как дефинирате функциите на библиотеката в съвременното общество?
 3. Според вас колко и какви библиотеки има в България в момента? Смятате ли, че са достатъчно и отговарят ли на нуждите на обществото?
 4. Имате ли читателска карта за библиотека?
  • Ако имате читателска карта, какви библиотечни услуги използвате най-често?
  • Ако нямате читателска карта, защо?
 1. Каква е вашата представа за библиотека в съвременното информационно общество?
 2. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“?
 3. Какви знания и умения очаквате да придобиете по време на обучението ви в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“?