Програмата не обявява приме през учебната 2023/24 г.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова
тел.: 02 8704236
е-mail: daskalova@phls.uni-sofia.bg

В магистърска програма „История на книгата и четенето“ (ИКЧ) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.
Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен).
Кандидатите трябва да се явят на събеседване за мотивацията, очакванията и основните интереси в областта на историята на книжовната култура.
Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“:

 • e ориентирано към всеки, който се интересува от миналото и настоящето на книжовната култура и издателския бизнес – от появата на кодекса до съвременните електронни издания; към историци, филолози, културолози, журналисти, но и към библиотекари, издатели, антиквари, изследователи, мениджъри на специални сбирки, музейни работници в областта на писменото културно наследство и инспектори по издирването на загубени културни паметници; библиофили;
 • се основава върху теориите за книжовната култура и историята на книгата, за да идентифицира идеологическите предизвикателства пред издателската дейност и начините, по които съвременните практики са формирани от различни социални, икономически и технологически развития в хода на историята;
 • цели студентите да придобият знания за основните етапи в развитието на ръкописната и печатната традиция (българска и чужда, най-вече европейска, но също византийска, арабска, персийска, османотурска); за разпространението и рецепцията на текстове и тяхното въздействие върху различни исторически съществували и съвременни общества (дали книгите и текстовете изобщо предизвикват революции и социална промяна?);
 • цели формиране на технически умения за ефективно използване на съществуващата информационна – традиционна и електронна – инфраструктура, свързана с историята и съвременното състояние на книжовната култура;
 • цели формиране на критически способности за оценка на различни по характер информационни ресурси, свързани с изучаваната проблематика;

Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“ се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: история и теория на книгите и четенето; консервация и реставрация на културното книжовно наследство; онлайн ресурси и електронни издания. Обучението е изградено на модулен принцип, като се цели баланс между знанията и уменията в изброените направления.

Студентите придобиват професионални компетентности: за научно-изследователска работа; за поддържане и развитие на дейности, свързани с книжовната култура; за прилагане на съвременни методи в различни сфери по създаването, опазването, разпространението и рецепцията на книгите като информационни продукти; за сътрудничество с различни културни институции, имащи за предмет книгите, четенето, повишаването на грамотността и образованието в българското общество в период на динамични технологични промени и предизвикателства пред книжовните медии в тяхната традиционна форма.

Завършилите магистри са подготвени за:

 • продължаване в по-горна научно-образователна степен (докторантска) в различни сфери на научното знание;
 • работа по систематизирането и оценката на книги и издания, съхранявани в различни културни институции – като държавни, общински и специални музеи и специализирани библиотечни фондове (манастирски, църковни и пр.) – останали до настоящия момент (по различни причини) неизвестни и неизползвани;
 • работа в различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции, имащи за предмет книжовната култура;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • разпространение и търговия с книжовни ресурси.

Балообразуване:

 1. Успех от дипломата за завършена бакалавърска (или друга магистърска) степен (най-малко добър 4).
 2. Оценка от събеседването с комисия от трима преподаватели в магистърската програма върху мотивацията, очакванията и общата подготовка в областта на историята на книжовната култура.