Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Мария Стойчева
е-mail: stojchevap@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Людмила Петрова
е-mail: petrova@phls.uni-sofia.bg
тел.: 02 80 05 195

Програмата е с продължителност от 2 семестъра; завършилите програмата придобиват квалификация на „магистър по европеистика-
европейски проекти“. Обучението е ориентирано към широк кръг специалисти с бакалавърска и магистърска степен, подготвяни в програмата за разработване, участие, осъществяване и оценка на различни проекти с подчертана практическа ориентация.

Програмата осигурява висококвалифицирани експерти с оглед нуждите на различни национални, областни, общински, управленски, образователни и културни институции и неправителствени организации.
Тя покрива нуждите от:

• обучение на специалисти за работа в конкурентни и кризисни среди, налагащи ефикасно преодоляване на границите между теория и практика;

• запознаване с различни модели на проектиране, ръководство, оценяване, финансиране, правно и медийно-информационно покритие на различни видове проекти;

• подбор, композиране, променяне и осъществяване на различ-ни проектни идеи и цели в различни области;

• техническо оформяне и изпълнение на проектни задачи спо-ред нуждите на различни клиенти;
• научно осмисляне на проектната дейност.
Условия за прием:

1. За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършили със среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър степен бакалавър или магистър след средно образование по всички специалности от всички професионални направления;

2. Събеседване по приложен кръг от теми (коефициент 2) за кандидатите за места по държавна поръчка.

Балообразуване: За кандидатите за места по държавна поръчка балът се образува като сбор от среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит, делен на 2, плюс удвоена оценка (от 2 до 6) от събеседването.

За кандидатите за платена форма на обучение балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.

Теми за събеседване
1. История на Европейския съюз;
2. Институции на Европейския съюз;
3. Общи политики на Европейската общност;
4. Културното единство и многообразие на Европа;
5. Членство на България в Европейския съюз;
6. Собствена проектна идея.