Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2023 л

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми. Ако имате съмнения, свържете се с комисията на имейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Следва списък на семестриалните такси за обучение в магистърските програми на Философски факултет:

Програма Форма на обучение Държавна субсидия
такса за семестър
Платено обучение
такса за семестър
Философия с преподаване на английски език редовна 450 лв. 1600 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 450 лв. 1600 лв.
Философия с преподаване на английски език задочна няма 1400 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр задочна няма 1400 лв.
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна няма 835 лв.
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна няма 600 лв.
Библиотечно-информационни технологии задочна няма 600 лв.
Управление на електронно съдържание редовна няма 700 лв.
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 300 лв. 805 лв.
Европейски проекти редовна 300 лв. 805 лв.
Реторика задочна няма 280 лв.

Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповдта на Ректора, за съответната година.