Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/ задочна
Прием: зимен семестър

Език на обучение:    български език
Ръководител: Доц. д-р Стойчо Стойчев
тел.: +359 2 800 51 41, +359 2 800 184,
Координатор: Бека Натан natan@phls.uni-sofia.bg 

Програмата е предназначена за лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление. Особено подходяща е за бакалаври от сферата на сигурността.

Обучението студентите е организирано в два семестъра, през които те придобиват знания в няколко научни области.

Завършилите тази програма са подготвени да участват в изследването, анализирането и формирането на политики за опазване на мира и сигурността

Професионална реализация

А. Основни видове професионална дейност

Магистрите-политолози по национална сигурност могат да се реализират като експерти, анализатори, ръководни кадри в държавната администрация, в органите на сигурността, на законодателната и изпълнителната власт,  в медиите, в неправителствени организации с цели за поддържане на мира и превенция на кризи. Увеличават се изискванията за специалистите в тези сфери, препоръчително е да са с магистърска образователна степен. Частната сфера в областта на осигуряване на ред и сигурност за провеждане на различни събития имат нужда от експерти по национална сигурност и предоставят поле за професионална изява.

Б. Специализирани видове професионална дейност:

Политически консултанти, изследователи  към различните държавни институции с профил международни отношения и сигурност,  политически анализатори за осигуряване на  сигурност и превенции на кризи в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. „неправителствени организации“ – фондации, сдружения и др., политически консултанти към политически партии, консултанти в рамките на частния сектор, служители в международни публични организации, служители в наши дипломатически мисии и т.н.

Магистърската програма по Политика на национална сигурност е нова, формирана е от разрастващото се научно поле за сигурност, превенция и разрешаване на кризи в магистърска програма по Международни отношения и проблеми на сигурността.

Програмата ни разработва различни изследователски проекти, които ще предоставят на нашите магистри възможност за развитие на изследователски и аналитични умения. Проектите ни насърчават работа в екип и създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи – както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация.

В редовна форма на обучение лекциите се провеждат от 17,30 часа до 21 часа в работните дни и в някои от почивните дни от октомври до януари и от март до юни.

В задочна форма на обучение лекциите са 2 пъти в годината за период от около 20 календарни дни целодневно през периода: януари –февруари и през юни-юли.

Магистърската програма се финализира със защита на разработена магистърска теза.

Условия за прием:

  • Изискване за успех: средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
  • За държавна поръчка – събеседване с комисия

Балообразуване:

За държавна поръчка приемът в магистърската програма се извършва въз основа на бал, формиран от следните компоненти:

  • оценка от интервю
  • средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2);

За платено обучение приемът в магистърската програма се извършва въз основа на бал, формиран от следните компоненти:

  • средноаритметичното от семестриалния успех и средния успех от държавните изпити (или оценка от дипломна работа) (т.е.: [семестриален успех + среден успех от държавни изпити или оценка от дипломна работа] делено на 2)