Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Димитър Елчинов
е-mail: m-philos@pm.me
Координатор: гл.ас. д-р Георги Герджиков
email:ggerdjikov@yahoo.com

Уеб сайт на програмата:  www.m-philos.net

Магистърската програма Философия е предназначена както за завършили бакалавърска или магистърска степен по философия, така и за студенти, завършили висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление.

Програмата за пръв път в рамките на Философския факултет обединява усилията на професионалисти от различни области и катедри. По същество тя е интердисциплинарна, тъй като представя основни съвременни проблеми на философията в тяхното отношение с постигнатото в областите на други хуманитарни и научни дисциплини.

Програмата позволява на всеки студент да избере свободно областта си на специализация и да се профилира в рамките на един от предложените пет модула (по онтология, философия на съзнанието и езика, философия на науката, социална и политическа философия и метафизика). Например студент, избрал модула „Философия на науката“, слуша две задължителни дисциплини от областта на философията на науката, но и конкретизира знанията и уменията си, избирайки специални дисциплини както от своя модул, така и от някой от останалите модули. Също така, програмата съдържа модул с общи избираеми дисциплини, предлагащи по-фундаментални знания, които да послужат като предпоставка за по-нататъшната специализация. Гъвкавостта на предложения модел цели съчетаването на фундаменталното и специализираното знание в областта на философските изследвания.

Условия за прием:

Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен след средно образование от всички професионални направления, при условие че този успех е не по-нисък от добър и в зависимост от утвърдените места за прием.

За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

  • Завършили бакалавърска степен или магистри след средно образование от всички професионални направления;
  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
  • Събеседване на подалите документи кандидати с комисия от преподаватели върху мотивацията им за кандидатстване. В комисията ще бъдат включени специалисти от съответните модулни направления на програмата.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена и оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.