Програмата не обявява прием за учебната 2023/24 г.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева
е-mail: anetakarageor@yahoo.com
karageorgi@phls.uni-sofia.bg

Програмата е интердисциплинна, предназначена за кандидати с бакалавърска или магистърска степен. Философските проблеми на отношението съзнание–език (форма и степен на обусловеност на съзнанието от езика, функциониране на съзнанието чрез езика, изменение на езика посредством актове на съзнанието) са представени от водещи философи и психолози в два допълващи се плана: концептуален и исторически. С това се осигурява достъп до различни следващи измерения на проблема: интеркултурни, социални, когнитивни, виртуални и екзистенциални. Въпреки че подходът е в съзвучие със съвременната наука и може да затрудни онези, които предпочитат литературните форми на философията, всеки интересуващ се е в състояние да придобие знания и умения за ориентиране в работата на съзнанието и езика и взаимното им моделиране, подпомагане и възпрепятстване, както и да подобри комуникативната си компетентност и аналитичните си способности.

Прием: от зимен семестър. Прием от летен семестър се осъществява само при наличие на свободни места и решение от страна на програмата.

Условия за прием:

 1. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) независимо от професионалното направление при условие, че този успех е не по-нисък от добър и в зависимост от утвърдените места за прием.
 2. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:
 3. Приемът в програмата е за лица, завършили висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
 4. Среден успех от семестриалните и държавните изпити добър (4,00);
 5. Събеседване с подалите документи кандидати по приложения кръг от теми с нарочна комисия.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Програма за събеседване

 1. Комуникативни функции на езика;
 2. Познавателни функции на езика;
 3. Съзнание и личност;
 4. Мотивация за програмата;
 5. Акценти в базисното образование – разработени курсови и дипломни работи и проекти, публикации и др.;
 6. Професионален опит;
 7. Владеене на чужди езици;
 8. Компютърна грамотност;
 9. Специализирано обучение.

литература

Остин, Д. Как с думи се вършат неща. С., 1996.

Стойчева, М. и А. Бешкова (съст.) Философия на езика (антология). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021

Карагеоргиева, А. Прагматисткият обрат във философията на езика.  Сп. Философия, кн. 3, 2012