Програмата не обявява прием за учебната 2022/23 г.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Иван Колев
е-mail: ivangkolev@gmail.com
web site: suphilosophicalanthropology.wordpress.com

Магистърска програма Философска антропология е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по философия или друга хуманитарна бакалавърска или магистърска програма. Целта на програмата е да представи философията като „познание за цялостния човек“ (der ganze Mensch). Студентите се запознават с основни философски теории за същността на човека, за неговите способности и за специфики на човешкото съществуване.
Характерно за програмата е, че голяма част от темите на философската антропология се изясняват чрез изкуството: история на изкуството, теория на изкуството и философия на изкуството.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър след средно образование) при условие, че този успех е не по-нисък от добър, и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:
1. Лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. При равен успех предимство ще имат завършилите СУ „Св. Климент Охридски“;
4. Събеседване с подалите документи кандидати по приложената програма, от която кандидатите подготвят по свой избор една от темите и по нея се явяват пред нарочна комисия. Като оценка от събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавни изпити и оценката от събеседването.
Програма за събеседване

  1. Предмет и задача на философската антропология (Шелер, Мястото на човека в Космоса)
  2. Растението, животното, човекът (Мястото на човека в Космоса).

Литература

Шелер, М. (1991) Мястото на човека в Космоса. Прев. Ренета Килева. София: Евразия-Абагар.