Срок на обучение:         2 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител  доц. д-р Анна Бешкова
е-mail:  annabeshkova@abv.bg

Какво ще изучавате в магистратурата

Магистърската програма е насочена към бакалаври, магистри или работещи учители, които искат да придобият учителска правоспособност за учител по „Философия” в средните училища. Целта на програмата е да се подготвят високообразовани, качествени педагогически кадри, както и да се подпомогне кариерното развитие на вече действащите учители в съответствие с европейските стандарти и норми.

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” включва теоретична и практическа подготовка и се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В резултат студентите ще усвоят: съвременни методи за преподаване, техники за ръководене на диалог и дебат, интерактивни подходи и умения за работа с деца с различни потребности и нагласи. Също така те ще умеят да изготвят проекти, да разработват и прилагат специфични методи на оценяване, да обучават учениците в творческо и критическо мислене.

Преподаваните педагогически, психологически и методически курсове са в съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ по „Философия”. Създаваните в магистърската степен на обучение знания и компетентности подготвят висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременни начини на преподаване, умеят да работят с различни групи деца, да разрешават конфликти в училищната среда и да се справят с агресията.

В допълнение към компетентности, които се развиват в педагогическия модул, през първия семестър студентите ще преминават и задължителни курсове по теоретичните философски дисциплини по специално подготвен учебен план, който съответства на Държавните образователни изисквания и учебните програми за задължителна и профилирана подготовка, които ще способстват за повишаване на философската им образованост.

Реализация:

Завършилите магистърската програма ще могат да се реализират като учители в системата на средното образование, директори на училища, експерти по учебен предмет „Философия”, сътрудници в неправителствени просветни организации, автори на учебници, учебни помагала, електронни курсове и образователни сайтове.

Изисквания за прием

Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява въз основа на успеха от дипломата за завършена ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, по всички професионални направления в областта на обществените, хуманитарните и педагогическите науки при условие, че този успех е не по-нисък от добър, и в зависимост от утвърдените места за прием.

За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

  • Приемът в програмата е за лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, по всички професионални направления в областта на обществените, хуманитарните и педагогическите науки
  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
  • Събеседване с подалите документи кандидати за изясняване на мотивацията и личностното отношение към работата в училище. Също така се оценяват поведенческите, комуникативните и говорните възможности на кандидатите. Като алтернативни изпити за програмата се признават и такива положени за магистърските програми „Интегративна биоетика“ и „История и съвременност на философията“

Балът за класиране за държавна субсидия се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавни изпити и оценката от събеседването.