Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2022

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми.

Следва списък на семестриалните такси за обучение в магистърските програми на Философски факултет:

Програма Форма на обучение Държавна субсидия

такса за семестър

Платено обучение

такса за семестър

Философия редовна 300 лв. 805 лв.
История и съвременност на философията редовна 300 лв. 805 лв.
Интегративна биоетика редовна 300 лв. 805 лв.
Философия с преподаване на английски език редовна 450 лв. 875 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 450 лв. 875 лв.
Философия с преподаване на английски език задочна 825 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр задочна 825 лв.
Философия на съзнанието и езика задочна 200 лв. 400 лв.
Философия за средните училища задочна 200 лв. 750 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 300 лв. 900 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари редовна 900 лв.
Клинична психология редовна 300 лв. 1 150 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна 300 лв. 975 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности редовна 975 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности задочна 700 лв.
Обща психология на английски език задочна 900 лв.
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна 300 лв.. 950 лв.
Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности редовна 950 лв.
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 300 лв. 950 лв.
Психология на здравето за хуманитари редовна 950 лв.
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) задочна 975 лв.
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 300 лв. 835 лв.
Политическа социология редовна 300 лв. 700 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 300 лв. 700 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността задочна 600 лв.
Политически мениджмънт и консултиране редовна 300 лв. 700 лв.
Политически патологии на глобалния свят (на английски език) дистанционно 1 200 лв.
Културна антропология редовна 300 лв. 835 лв.
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 300 лв. 835 лв.
Мениджмънт и социализация на културното наследство редовна 300 лв. 835 лв.
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 300 лв. 835 лв.
Културни изследвания в регионален контекст на английски език редовна 835 лв.
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 200 лв. 600 лв.
Библиотечно-информационни технологии задочна 600 лв.
История на книгата и четенето задочна 600 лв.
Публична администрация редовна 630 лв.
Публична администрация задочна 450 лв.
Европейска публична администрация редовна 630 лв.
Публичен мениджмънт и политики редовна 630 лв.
Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 630 лв.
Публична администрация на английски език редовна 2 700 лв.
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 300 лв. 805 лв.
Европейски проекти редовна 300 лв. 805 лв.
Е-Европа редовна 300 лв. 805 лв.
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС редовна 1 465 лв.
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за кандидати от страни, извън ЕС редовна 1 650 €
Реторика редовна 300 лв. 805 лв.
Реторика задочна 200 лв. 280 лв.

Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповдта на Ректора, за съответната година.