Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2024

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми. Ако имате съмнения, свържете се с комисията на имейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Информация за семестриалните такси ще бъде публикувана след излизането на постановлението на Министерски съвет и заповедта на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Програма Форма на обучение Държавна субсидия
такса за семестър
Платено обучение
такса за семестър
Философия редовна 300
История и съвременност на философията редовна 300
Интегративна биоетика редовна 300
Философия с преподаване на английски език редовна 300
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 300
Философия с преподаване на английски език задочна няма
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр задочна няма
Философия за средните училища задочна 200
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 300
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари редовна няма
Клинична психология редовна 300
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна 300
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности редовна няма
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности задочна няма
Обща психология на английски език задочна няма
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна 300
Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности редовна няма
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 300
Психология на здравето за хуманитари редовна няма
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) задочна няма
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 300
Политическа социология редовна 300
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 300
Международни отношения и проблеми на сигурността задочна няма
Политически мениджмънт и консултиране редовна 300
Политика на национална сигурност редовна 300
Политика на национална сигурност задочна няма
Политически патологии на глобалния свят (на английски език) дистанционно няма
Културна антропология и културно наследство редовна 300
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 300
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 300
Културни изследвания в регионален контекст на английски език редовна няма
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 200
Библиотечно-информационни технологии задочна 200
Управление на електронно съдържание редовна няма
Публична администрация редовна 300
Публична администрация задочна 150
Публичен мениджмънт и политики редовна 300
Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 300
Публична администрация на английски език редовна няма
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 300
Европейски проекти редовна 300
Е-Европа редовна 300
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС редовна няма
Реторика задочна 200

Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповедта на Ректора, за съответната година.