Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2023

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми. Ако имате съмнения, свържете се с комисията на имейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Следва списък на семестриалните такси за обучение в магистърските програми на Философски факултет:

Програма Форма на обучение Държавна субсидия
такса за семестър
Платено обучение
такса за семестър
Философия редовна 300 лв. 805 лв.
История и съвременност на философията редовна 300 лв. 805 лв.
Интегративна биоетика редовна 300 лв. 805 лв.
Философия с преподаване на английски език редовна 450 лв. 1600 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 450 лв. 1600 лв.
Философия с преподаване на английски език задочна няма 1400 лв.
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр задочна няма 1400 лв.
Философия за средните училища задочна 200 лв. 850 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 300 лв. 1100 лв.
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари редовна няма 1100 лв.
Клинична психология редовна 300 лв. 1 150 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна 300 лв. 1100 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности редовна няма 1100 лв.
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности задочна няма 900 лв.
Обща психология на английски език задочна няма 1100 лв.
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна 300 лв.. 1100 лв.
Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности редовна няма 1100 лв.
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 300 лв. 1100 лв.
Психология на здравето за хуманитари редовна няма 1100 лв.
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) задочна няма 1100 лв.
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 300 лв. 900 лв.
Политическа социология редовна 300 лв. 700 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 300 лв. 700 лв.
Международни отношения и проблеми на сигурността задочна няма 600 лв.
Политически мениджмънт и консултиране редовна 300 лв. 700 лв.
Политически патологии на глобалния свят (на английски език) дистанционно няма 1 200 лв.
Културна антропология и културно наследство редовна 300 лв. 835 лв.
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 300 лв. 835 лв.
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 300 лв. 835 лв.
Културни изследвания в регионален контекст на английски език редовна няма 835 лв.
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 200 лв. 600 лв.
Библиотечно-информационни технологии задочна 200 лв. 600 лв.
Управление на електронно съдържание редовна няма 700 лв.
Публична администрация редовна няма 630 лв.
Публична администрация задочна 150 лв. 450 лв.
Европейска публична администрация редовна няма 630 лв.
Публичен мениджмънт и политики редовна 300 лв. 630 лв.
Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 300 лв. 630 лв.
Публична администрация на английски език редовна няма 2 700 лв.
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 300 лв. 805 лв.
Европейски проекти редовна 300 лв. 805 лв.
Е-Европа редовна 300 лв. 805 лв.
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС редовна няма 1 465 лв.
Реторика задочна 200 лв. 280 лв.

Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповдта на Ректора, за съответната година.