Sticky

Уважаеми колеги, Предоставените от магистърските програми графици на лекции са публикувани/ ще бъдат публикувани тук: Графици Първите срещи на новозаписаните магистри с ръководителите и координаторите на програми ще се проведат както следва: Трудови пазари и развитие на човешките ресурси: на 08.10.2019 г. (вторник) от 16:30 ч. в з.423 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4); Политическа социология: на 14.10.2019 г. (понеделник) от 17:30 ч.  в з.423 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4). Публична администрация (редовно и задочно), Публичен мениджмънт и политики, Европейска публична администрация, Оценка на политики и оценка на въздействие, Публична администрация на английски език: на 12.10.2019 (събота) от 10:00 ч., зала 514 (София, бул.Научете още

Философски факултет обявява летен прием за свободни места в магистърски програми на факултета. Документи за кандидатстване ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректората, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч. Списък на необходимите документи можете да намерите тук: http://ma.su-phls.info/?p=14 Приемат се документи за следните магистърски програми и форми на обучение: Специалност Философия Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ редовна форма – 7 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ задочна форма – 25 бройки платена форма на обучение Магистърска програма „Интегративна биоетика“ – 8 бройки държаваНаучете още

РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ след висше образование, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им за учебната 2019/20 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 1 от РМС № 241 от 25 април 2019 г. Места за прием – държавна субсидия по специалности: Специалност Редовна Задочна Философия (вкл. и Реторика) 39 20 Социология 13 – Културология 16 – Психология 35 – Политология 20 – Европеистика 24 – Библиотечно-информационни науки – 6 Публична администрация 3 2 Разпределение по магистърски програми Прием магистри – ФФ – 2019/2020 Държавна субсидия редовно задочно Професионално направление Философия – общо 39Научете още

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо дипломата Ви да бъде призната от СУ „Св. Климент Охридски“ Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование в СУ „Св. Кл. Охридски” В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, кандидатите желаещи признаванеНаучете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още

Заповед № РД 19-296 / 26.06.2019 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ Годишни такси за учебната 2019/20 г. за обучение субсидирано от държавата: Приложение 1.1. Годишни такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата) към заповед РД 19-296/ 26.06.2019 г. Заповед РД 19-345 /23.07.2019 г. Годишни такси за учебната 2019/20 г. за платено обучение.Обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС – гражданиНаучете още

Документи за кандидатстване в летния прием на Философски факултет ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректорат, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч. Приемните изпитите ще се проведат на 31.1.2020г. при следния график: Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Философия на английски език – 12:30 ч., Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 52. Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Реторика – 10.00 ч. в бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет.1, зала 130 Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Интегративна биоетика – 12.30 часа, Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 50Научете още

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019г. до 15.09.2019 г. както следва № Магистърска програма Дата Час Място 1 Интегративна биоетика събеседване на 13.09.2019 11,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50 2 Философия за средните училища събеседване на 13.09.2019 13,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50 3 Философия с преподаване на английски език събеседване на 13.09.2019 13,00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 518 4 Философия събеседване на 12.09.2019 12,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 51 5 История и съвременност на философията събеседване на 15.09.2019 11,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 52 6 Философска антропология събеседванеНаучете още