Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова
е-mail: ognyanova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Весела Кибарова
е-mail vkibarova@phls.uni-sofia.bg
Сайт на програмата:  http://internetstudies.eu
Програмата във Фейсбук:
https://www.facebook.com/MagistrskaProgramaEEvropa/

Магистърската програма Е-Европа се отличава с интердисциплинен подход и изграждане  на задълбочено разбиране по актуалните тенденции, проблеми и дебати в предметната област. В рамките на курсовете и при подготовката на магистърската теза за придобиване на магистърска степен, студентите имат възможността да проследят основните теоретични положения, новите изследвания в областта, процесите на формулиране и провеждане на политики.

Програмата цели да допринесе за качествената подготовка на настоящи и бъдещи журналисти, изследователи, анализатори, политици и практици от публичния и частния сектор. Завършилите програмата могат да се реализират професионално както в бизнеса в области като дигитален маркетинг,  реклама,  журналистика,  вкл. онлайн медии, връзки с обществеността, така и в публични институции на национално и наднационално ниво, и в неправителствени организации, работещи в сферата на медийното право и политики на ЕС, като защитата на личните данни, авторско право, регулация и саморегулация на онлайн платформи и т.н.

Програмата e територия за среща на хора   с различно образование и разностранни интереси.  Насърчаваме както индивидуалните усилия, така и работата в екип. В хода на учебния процес се изграждат аналитични умения и изследователски подход, който е критично необходим за създаването на качествено авторско съдържание в различни формати – от журналистически текст до дисертационен труд.

Ежегодно актуализираните програми на учебни дисциплини с предмет комуникационни права, институции и процес на вземане на решения в Европейския съюз, интернет медии и публична сфера, визуална и дигитална култура, дигитален маркетинг, философия на технологиите, авторско право  допринасят за  аналитичен подход към проблемите на цифровото общество, ролята на медиите за демократичните процеси и задачите пред медийното право и политики на Европейския съюз. Завършилите  програмата  „Е-Европа“ придобиват интегрирано знание в областта на последните развития на цифровите технологии и основните методи в комуникационните изследвания.

През учебната 2019-2020 година в рамките на семинара „Европейски цифров дневен ред“ се проведоха повече от 10 уебинара с участието на експерти, работещи в различни краища на земното кълбо – от САЩ до Китай. В лекционна и дискусионна част бяха обхванати теми като платформи и финтех екосистеми в Китай, журналистика на данните, свобода на изразяване в интернет, управление на съдържание в социалните мрежи, медийна среда и рекламен пазар в България, състояние на научните изследвания в областта на дезинформацията и др.

Програмата Е-Европа предлага възможност за краткосрочни стажове в международните медийни агенции Zenith, Blue 449 и Starcom, част от най-голямата комуникационна група в страната Publicis One. Ще чуете специалистите от Publicis One по теми, свързани с регулирането и глобалните тенденции в интернет рекламата, предизвикателствата пред маркетинг индустрията в сферата на защитата на личните данни, както и ще можете да участвате в решаването на конкретни бизнес задачи, учейки от най-добрите професионалисти и експерти у нас.

Не можем да представим всички елементи на учебното съдържание, защото всяка учебна година то е различно и включва елементи, съобразени с интересите на приетите студенти. Какво ще  предложи новата учебна година зависи от новия випуск. Заедно участваме в динамично и иновативно обучение.  Част от магистрите, които проявяват интерес към научно изследване, след успешна защита на магистърската си теза остават в катедрата като докторанти.

Условия за прием:

  1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
  2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – не по-нисък от Добър;
  3. Събеседване за кандидатите за места държавна поръчка.

Балообразуване:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за платена форма на обучение   балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.

Теми за събеседване:
Актуални дебати за цифровите права
Цифрови медии и култура на гражданското участие
Европейско културно и информационно пространство
Бъдещето на медиите и журналистиката
Европейските теми в българските медии
Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

 

 

Част от настоящите студенти и проф. Огнянова
Част от настоящите студенти и проф. Огнянова