Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: дистанционна

Език на обучение: английски език

Ръководител: проф. дпн Татяна Дронзина

тел.: +359 2 800 51 11, вътр. 322

е-mail: dronzina@gmail.com

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ дава възможност за запознаване с явления, застрашаващи нормалното функциониране на политическите системи и общества в съвременния глобален свят. Тя е съставена изключително от курсове, даващи приложни практически знания в областта на тероризма и радикализацията, корупцията и борбата с организираната престъпност, религията и насилието. Програмата се осъществява от международен преподавателски екип. Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза. За програмата могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в акредитирани учебни заведения в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление.

По време на обучението студентите трябва да придобият:

 • Знания за патологиите на глобалния свят
 • Умения за самостоятелно изследване на процесите и събитията в рамките на посочената проблематика
 • Умения за подготовка, писане и редактиране на аналитични материали в рамките на посочената проблематика
 • Умения за издирване, анализиране и проверка на информация в глобалната мрежа
 • Умения за споделяне на знания, опит и практики с помощта на глобалната мрежа
 • Умения за създаване и използване на мрежи
 • Умения да идентифицират, анализират и оценяват политическите патологии на глобалния свят
 • Умения да анализират влиянието им върху политическите системи и институции на своите общества
 • Умения за ранно сигнализиране за възникването на политически патологии и повишаване на обществената яснота относно предизвикателствата, които те отправят към политическите системи
 • Умения да изработват стратегии за превенция и справяне с политическите патологии на глобалния свят.

Въз основа на придобитите знания и умения, студентите ще получат следните професионални компетенции:

 • Разбиране на същността, проявите и тенденциите на явления като тероризъм, корупция, радикализация и насилие
 • Защита на националната, регионалната и глобалната сигурност от тях
 • Използване на интернет като място за организиране на противодействие срещу тях
 • Създаване и използване на мрежи като начин за обмен на знания, опит и добри практики в превенцията и справянето с тероризма, корупцията, радикализацията и използването на религията като легитимиране на политическото насилие.

Завършилите магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ могат да се реализират професионално в сферата на сигурността, публичните политики, институциите на държавната и местната власт, медиите и неправителствените организации като консултанти, експерти и ръководители.

Документи за прием:

 1. Мотивационно писмо на английски език. – Не по-дълго от 500 думи. Предава се в сроковете, обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване.
 2. СV на английски език със списък на публикации и участия в научни форуми при наличието на такива. Предава се в сроковете обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване
 3. Диплома за завършена бакалавърска степен, ако образованието е завършено в чужбина и сертификат за признаване на дипломата, издаден от СУ.

Балообразуване

Приемът в магистърската програма се извършва по документи. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации и участия в научни форуми по тематичния обхват на магистратурата или работят в области, близки до нейната тематика.

Методически указания

Ако кандидатите са български граждани, те трябва да приложат исканите документи към досието си в процеса на регистрация в електронната платформа за прием, от където те ще бъдат препратени на комисията. Чуждестранните граждани следва да изпратят пълния набор от документи на адрес magistriptiem@phls.uni-sofia.bg, като към тях допълнително попълват специален анкетен лист, изпратен от комисията по прием. Ако дипломата е получена в чуждестранен университет – кандидатите задължително следва да са преминали процедура по признаване на образователната им степен и към изискуемите документи се прибавя и сертификат за призната чуждестранна диплома. Кандидатите се уведомяват персонално за резултатите от приема.