Срок на обучение: 1 година, дистанционно

Език на обучение: английски

Ръководите на програма: доц. д-р Искрен Иванов

Контакти: i_ivanov@phls.uni-sofia.bg

Годишна такса: €1200 (€600 на семестър)

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят“ е предназначена за дипломирани бакалаври и магистри след средно образование, завършили акредитирано висше учебно заведение в България или в чужбина. Програмата е отворена за кандидатстване на български  и чуждестранни граждани (граждани на Европейския съюз, Конфедерация Швейцария или трети страни). Срокът на обучение е една година (два учебни семестъра) като следването завършва със защита на магистърска теза. От студентите се очаква да положат успешно защитата си в рамките на срока си на обучение. Курсовете се предлагат за изучаване модулно, всеки в рамките на 10 учебни дни, преподават се изцяло онлайн и се провеждат извън работно време (след 17.30 часа българско време или в почивните дни) с цел осигуряването на по-голяма гъвкавост за студентите, които работят. Обучението се осъществява от международен екип, който включва преподаватели и учени от България, САЩ, Израел, Колумбия, Казахстан, Куба и Полша.  Програмата е дело на дългогодишните съвместни усилия за въвеждане на новите технологии за дистанционно обучение в България между СУ „Свети Климент Охридски“, Държавният Департамент на САЩ и Колежът Беит-Берл в Израел. Програмата е напълно акредитирана съгласно изискванията на Европейския съюз, европейското образователно пространство, Министерството на образованието и науката на Република България и Националната агенция за оценяване и акредитация.

Политика по многообразие и равенство: Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят“ разглежда документите на своите кандидати при стриктно спазване на етичните изисквания във висшето образование като осигурява еднакво вземане под внимание на всички кандидати, без значение от тяхната расова, религиозна, полова, възрастова принадлежност. Програмата се осъществява и с помощта на платформи, които дават възможност за обучение на хора с увреждания.

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят“ дава на студентите 60 ECTS кредита, които са разпределени в два семестъра както следва:

 • Задължителни дисциплини (35 кредита)
 • Избираеми дисциплини (10 кредита)
 • Защита на магистърска теза (15 кредита)

Тази програма ще ви даде академични и професионални познания в сферата на глобална сигурност като ви предостави знания и умения да анализирате, оценявате и разрешавате практически казуси, които застрашават нормалното функциониране на международната система. Нашият международен преподавателски екип от специалисти ще ви даде основни знания за политическите патологии на глобалния свят и ще формира във вас аналитични умения и компетенции, които да ви послужат в професионалната ви практика.   Програмата е насочена към формирането на експертиза, която да послужи за по-нататъшна реализация на бъдещите магистри в сферата на администрацията, сигурността и вземането на управленски решения.

По време на първия семестър ще се научите да:

 • Различавате ранните признаци на радикализация и стратегиите за дерадикализация
 • Откривате връзката между религия и насилие в контекста на глобалната сигурност
 • Разпознавате фалшивите новини и информационната пропаганда
 • Разпознавате радикалните идеологии и признаците на политически екстремизъм
 • Анализирате и разрешавате насилствени конфликти
 • Анализирате и оценявате новото поколение заплахи за глобалната сигурност

По време на втория семестър ще се научите да:

 • Анализирате основните заплахи в сферата на киберсигурността
 • Разпознавате „новите войни“
 • Анализиране и оценявате наркотероризма в регионална и глобална перспектива
 • Управлявате кризи и намирате решения за превенция на политически патологии
 • Анализирате и оценявате заплахите от тероризъм и насилствен радикализъм
 • Анализирате корупционните практики по високите етажи на политическите елити

Следването ви завършва със защита на магистърска теза.

След своето дипломиране вие ще:

 • Получите компетентности в широк спектър от аналитични техники като например управлението на конфликти и оценката на риска
 • Получите знания и умения върху превенцията на патологии като тероризма, корупцията, радикализацията и използването на религията за политически цели
 • Усвоите компетенции и емпирични методи, които ви позволяват да откривате ранното възникване на политически патологии, които пречат на нормалното функциониране на средата за сигурност
 • Развиете цялостно уменията си в сферата на международните отношения и сигурност

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV (автобиография) на английски език – до 5 страници.
 • Мотивационно писмо на английски език – до 500 думи. Моля, разкажете ни повече за вашата мотивация да станете част от нашия екип и какво очаквате от нас по време на вашето следване.
 • Диплома за завършено висше образование. – Българските студенти, чиито дипломи все още са в процес на изработка може да кандидатстват с Уверени от Учебен отдел.

Балообразуване:

Приемът в магистърската програма се извършва по документи. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации и участия в научни форуми по тематичния обхват на магистратурата или работят в области, близки до нейната тематика.

Внимание: Кампанията за прием на документи в тази магистърска програма започва Юли месец и завършва през Септември. За повече информация, следете този сайт.

Важна информация: Кандидатите, които са придобили своето образование в чужбина първо трябва да се свържат с Международен отдел на следните адреси: bvaneva@admin.uni-sofia.bg или ateodosieva@admin.uni-sofia.bg за да получат подробности около признаването на техните дипломи.

 

Как да кандидатствате?

 • Стъпка 1: Подгответе документите си.
 • Стъпка 2: Свържете се с Международен отдел за признаване на дипломата си за висше образование (ако тя е придобита в чужбина).
 • Стъпка 3: Попълнете регистрационната форма тук https://ma.su-phls.info/

Ако имате някакви въпроси, свързани с програмата или процедурите по приемане, моля обърнете се директно към ръководителя на програмата доц. д-р Искрен Иванов на адрес: i_ivanov@phls.uni-sofia.bg.