Места за прием

Броят на местата, субсидирани от държавата се определя всяка година с указ на Министерски съвет. За всяка от обявените за прием през учебната 2023/24 г. програми местата в платена форма на обучение са 25.

Кандидати, завършили висше образование, субсидирано от държавата с образователно-квалификационна степен „магистър“, или обучавали се/ обучаващи се в същата степен по този ред, могат да кандидатстват за следваща магистратура само за обучение срещу заплащане.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „добър“. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Разпределение на местата, субсидирани от държавата по програми:

програма форма брой
Философия редовна 5
История и съвременност на философията редовна 5
Интегративна биоетика редовна5 5
Философия с преподаване на английски език редовна 3
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 2
Философия за средните училища задочна 5
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 10
Клинична психология редовна 10
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна 10
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна 10
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 10
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 6
Политическа социология редовна 2
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 4
Политически мениджмънт и консултиране редовна 5
Културна антропология и културно наследство редовна 3
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 3
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 1
Библиотечно-информационни технологии задочна 4
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 4
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 3
Европейски проекти редовна 3
Е-Европа редовна 3
Реторика задочна 5
Публична администрация задочна 3
Публичен мениджмънт и политики редовна 3
Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 3