НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН ПРИЕМ

До 02.02.2023 г. всички кандидати, получили отрицателни оценки на изпитите и събеседванията, ще бъдат уведомени по имейл. Щом получим заповедта на Ректора (която е единственото валидно класиране), всички класирани ще получат информация по имейл с инструкции за записване. Некласираните също ще бъдат уведомени.

Всички кандидати, получили входящ номер и положили успешно приемни изпити (където това е приложимо) ще получат имейл с информация дали и къде са класирани, както и инструкции какви са стъпките, които трябва да предприемат след това. Записването на новоприетите магистри ще се осъществи 3 зни след излизането на ректорската заповед по определен график, за да се избегне струпване на много хора на едно място. Молим за Вашето разбиране и спазване на часовете, които ще получите.

Кандидати, които са получили Слаб 2 или Не на приемните изпити не участват в класирането.

При записването си новоприетите студенти представят:
1. Оригинал от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
2. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът предоставя академична справка-оригинал или уверение-оригинал (за студенти на СУ), като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.
3. Комплект документи за записване на новоприети студенти – студентска книжка и студентска лична карта. Две снимки с формат 4/6 сантиметра, които да бъдат залепени в студентската книжка и личната карта
4. Документ за платена семестриална такса за обучение.

Декларация за здравно осигуряване и договор за платено обучение (за кандидатите, за които е приложимо), както и декларация за съгласие за обработка на личните данни ще бъдат изпратени по имейл на приетите кандидати. Тези допълнителни документи трябва да бъдат представени заедно с останалите при записването.

Молим за Вашето търпение – ако сте приети, ще получите съобщение веднага след като излезе заповедта на Ректора.