НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ (04.07 – 07.09.2022)

До 16.09.2022 г. всички кандидати, получили отрицателни оценки на изпитите и събеседванията, ще бъдат уведомени по имейл.
На 27.09.2022 г. ще излезе заповедта на Ректора (която е единственото валидно класиране) и всички класирани ще получат информация по имейл с инструкции за записване или потвърждаване. Некласираните също ще бъдат уведомени.

На 27.09.2022 г. всички кандидати, получили входящ номер и положили успешно приемни изпити (където това е приложимо) ще получат имейл с информация дали и къде са класирани, както и инструкции какви са стъпките, които трябва да предприемат след това. Записването на новоприетите магистри ще се осъществи на 28, 29 и 30.09. по определен график, за да се избегне струпване на много хора на едно място. Молим за Вашето разбиране и спазване на часовете, които ще получите.

Кандидати, които не са приети на първото си желание ще имат възможност да потвърдят участието си във второ класиране.

Кандидати, които не са приети на първо класиране ще участват автоматично във второ класиране.

Кандидати, които са получили Слаб 2 или Не на приемните изпити не участват в класирането.

При записването си новоприетите студенти представят:
1. Оригинал от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
2. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът предоставя академична справка-оригинал или уверение-оригинал (за студенти на СУ), като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.
3. Комплект документи за записване на новоприети студенти – студентска книжка и студентска лична карта. Две снимки с формат 4/6 сантиметра, които да бъдат залепени в студентската книжка и личната карта
4. Документ за платена семестриална такса за обучение.

Декларация за здравно осигуряване и договор за платено обучение (за кандидатите, за които е приложимо), както и декларация за съгласие за обработка на личните данни ще бъдат изпратени по имейл на приетите кандидати. Тези допълнителни документи трябва да бъдат представени заедно с останалите при записването.

Молим за Вашето търпение – ако сте приети, ще получите съобщение веднага след като излезе заповедта на Ректора.