Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Ваня Матанова
е-mail: matanovavanya@gmail.com; matanova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Завършилите магистърската програма Клинична психология ще придобият теоретични знания и практически умения по прилагането на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за превенция, диагностика и терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения, дискомфорт или дезадаптация, приложени към широка популация. Компетентността на завършилите програмата е по отношение на оказване на психологическа помощ, подкрепа и грижа в клиничната практика. Основните професионални умения в областта на клиничната психология са: оценяване, диагностика, интервенция, консултиране, супервизия и администриране на обслужващи звена.
Организация на обучението: В програмата е включена практика по специалността, засягаща диагностична и терапевтична дейност с деца и възрастни. Практиката е с продължителност 9 месеца (1500 часа практикум) и се провежда в специализирани заведения. Обособена е в отделен модул, който е само в платена форма.

Условия за прием:

За кандидати за места, субсидирани от държавата:

  1. Програмата е предназначена за бакалаври или магистри след средно образование по психология, здравни грижи, здравен мениджмънт, медицина и дентална медицина, обществено здраве, медицинска рехабилитация и ерготерапия.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  3. Писмен конкурсен изпит по приложена програма;
  4. Интервю с кандидатите, успешно положили писмения конкурсен изпит. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“.
  5. Получилите оценка „не“ на интервюто не участват в класирането.

За кандидати в платена форма на обучение:

  1. Програмата е предназначена за бакалаври или магистри от всички клонове на психологическата наука, медицина, дентална медицина/, здравни грижи, здравен мениджмънт; обществено здраве, медицинска рехабилитация и ерготерапия/
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  3. Писмен конкурсен изпит по приложена програма;
  4. Интервю. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“. Получилите оценка „не“ от интервюто не участват в класирането.

За студенти от страни извън ЕС и европейското икономическо пространство условията са: Интервю. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“. Получилите оценка „не“ от интервюто не участват в класирането.

Балообразуване:
За кандидатите за места, субсидирани от държавата и в платена форма на обучение, успешно издържали интервюто и средноаритметично от оценките по т. 2 и 3 от условията за прием;

Програма
1. Клиничната психология като професия – възникване, развитие, цели и задачи, взаимодействие с други науки и професии, етични проблеми на клиничната практика;
2. Психодиагностика на когнитивните процеси. Интерпретация на разстройствата в когнитивното функциониране;
3. Разстройства на интелекта и психодиагностични методи за оценка;
4. Психодиагностични методи за изследване на личността в клиничната психология. Интерпретация при психични, соматични заболявания и при нарушения в социалната адаптация;
5. Психосоматика. Психологични теории за взаимовръзката личност – болест – тяло – психика.;
6. Психодинамично направление в клиничната психология и психотерапия;
7. Когнитивно-поведенческото направление в клиничната психология;
8. Фамилна терапия и семейно консултиране;
9. Психодиагностика и психотерапия при нарушения на развити-ето и дезадаптивно поведение в детска възраст;
10. Стрес и кризи. Кризисни интервенции.
Литература
1. Абрамова, Г., (2000), Практическая психология.
2. Аткинсън М., /2010г./, Осемте стълба на емоционалното здра-ве.
3. Блейхер В., (1976), Клиническая патопсихология.
4. Божинова Д., (2001), Въведение в консултативната психоло-гия.
5. Бренър Ч., (1993), Психоанализа.Основен курс.
6. Георгиева Р., / 2012/, Психотерапията на Карл Роджърс.
7. Гецфелд А., /2011/, Анормална психология, сборник случаи.
8. Голдберг Д., (1997), Психиатрията в медицинската практика.
9. Голман Д., /2011/, Емоционалната интелигентност.
10. Датилио, Фр., /2013/, Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства.
11. Детская психопатология, Хрестоматия, (2000 ) г.
12. Диференциална диагноза на психичните заболявания, (1991), под ред. Вл.Иванов.
13. Дончев,. П. (2006). Ръководство по съдебна психиатрия. Д-р Иван Богоров. София. .
14. Енциклопедия по психология, (1998), Дж. Корсини.
15. Живков Ив., В. Матанова (2015), Емоциите при медицински манипулации, сп. Клинична и консултативна психология, бр.3.
16. Заимов К., (1998), Афективни параадаптивни реакции на личността.
17. Иванов,. Вл. (1976). Клинична психология. Медицина и физ-култура. София.
18. Иванова М., (1995), Психоанализа в психотерапията.
19. Кокошкарова А., (1984), Психологическо изследване на лич-ността в клиничната практика.
20. Корсини,. Р. (2008). Енциклопедия по психология и поведен-ческа наука. Наука и изкуство. София.
21. Матанова В., (2015), Привързаност-там и тогава тук и сега.
22. Матанова В., Аутизъм, наръчник за родители, 2011 г.
23. Матанова В., Аутизъм. Диференциална диагноза, 2007 г.
24. Матанова В., Диагностика на деца с комуникативни наруше-ния, 1998г.
25. Матанова В., Дислексия, 2001 г.
26. Матанова В., Дислексия, Наръчник за родители, 2010 г.
27. Матанова В., Привързаност и личностови разстройства, сп. Клинична и консултативна психология, бр.3, 2014 г.
28. Матанова В., Психология на аномалното развитие, 2003 г.
29. Матанова, В., Ек. Тодорова, Ръководство за прилагане на ме-тодика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, 2013 г.
30. Медицинска психология, (1989), ред. На Хр.Христозов.
31. Международна класификация на болестите X ревизия. Глава психични и поведенчески разстройства. (1992). София.
32. Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, 2003 г.
33. Мечков К., (1995), Медицинска психология.
34. Михова Зл., /2012/, Емоционални процеси в семейството и системна терапия.
35. Ониът, С., (1999), Воденето на случай в психиатричната практика.
36. Пирьова Б.,/2011/, Невробиологично основи на човешкото поведение.
37. Попов Г., /2010 г./,Обща и клинична психопатология.
38. Попов Хр., (1999), Човешката агресия.
39. Попов Хр., (2006), Психопатология на човешката агресия.
40. Попов, Г., /2012/, Психопатология, феноменология, методо-логия.
41. Попов, Ю., Вид В., (2000), Современная клиническая психи-атрия.
42. Практическа психотерапия, (1988), под ред. На Хр.Христозов.
43. Психиатрия и соматична медицина, (2002), под ред. На Ц.Цонев и И. Нацов.
44. Психиатрия, (1983) под ред. на Ив.Темков.
45. Пълен наръчник по психотерапия, (2002), под ред. На Бр. Бонгар и Л. Бютлър.
46. Райчев, И., Райчев, Р., (2001), Топична и клинична синдро-мология в неврологията.
47. Райчев, Р., М. Райчева, М. Рашева, В. Матанова, К. Стоянова, И. Райчев, Невропсихология(3 тома), 2012 г.
48. Роу Д., /2010/, На светло:Отвъд затвора на депресията.
49. Сборник по клинична и консултативна психология-Първи национален конгрес по клинична и консултативна психоло-гия, 2012г.
50. Сиймън, Дж., Д. Кенрик, (2002), Психология.
51. Справочник за диагностичните критерии на ДСН – IV – ТР. БПА.(2009) Изток – Запад.
52. Шостром Э., (2002), Терапевтическая психология.Основы консультирования и психотерапии.
53. Шуорц Дж., (2012), Обсебен мозък. 5
54. Щулмън, Л., (1996), Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи.
55. Юнг, К.Г., /2013/ Заа основите на аналитичната психология, Тавистокски лекции.
56. Ясперс К., (1997), Общая психопатология.
57. Abnormal psychology,2003.
58. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (Revised 4th ed.). Washington, DC.
59. Gudjonsson, G., & Schackleton, H. (1986). The pattern of scores on Raven’s Matrices during “faking bad” and “non-faking” performance. British Journal of Clinical Psychology.
60. Hope Murry, (2002), Psychology of healing.
61. Matanova V., (2015), Attachment and personality disorders, in Towards a New Philosophy of Mental Health. Perspectives from Neuroscience and the Humanities, Cambridge.
62. Matanova V., (2015), Attachment- There and Then, Here and Now , in New Developments in Clinical Psychology Research, NY.
63. Matanova V., (2015), Differential Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders, in New Developments in Clinical Psychology Research, NY.
64. Matanova V., (2016), Mother’s coping strategies of children with developmental disorders, International Journal, Valetta, Malta.
65. Matanova V., Attachment and personality disorders, Golden sands, 2014.
66. Matanova V., Dr. Stoyanov (2015), Theory of Mind and Autism Spectrum Disorders, in Theory of Mind-Development in Children, Brain Mechanisms and Social Implications, NY.
67. Matanova V., E. Todorova (2015), Executive Function Disorders, Learning Difficulties and Developmental Dyslexia: Theoretical Underpinnings, in New Developments in Clinical Psychology Research, NY.
68. Matanova V., E. Todorova (2015), Executive Function Disorders, Learning Difficulties and Developmental Dyslexia: Empirical Research , in New Developments in Clinical Psychology Research, NY.
69. Mogge, N. L., & LePage, J. P. (2004). The Assessment of Depression Inventory (ADI): A new instrument used to measure depression and to detect honesty of response. Depression and Anxiety.
70. Salkovskis P., (1996), Trends in Cognitive and Behavioural Therapies.
71. мcKinzey, R. M., Podd, M. H., Krehbiel, M. A., & Raven, J. (1999). Detection of malingering on Raven’s Standard Progressive Matrices: A cross-validation. British Journal of Clinical Psychology.