Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Румяна Коларова
тел.: 971 10 02, вътр. 335
е-mail: kolarova@phls.uni-sofia.bg
За контакти и допълнителна информация:
гл. ас. д-р Гергана Радойкова – g.radoykova@phls.uni-sofia.bg
ас. Радостина Захариева – rzaharieva@hotmail.com
http://phls.uni-sofia.bg/article/1258
https://www.facebook.com/EUintegrationanddiplomacyBG/?fref=ts
Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ на Катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция и дипломация, като съчетава предоставянето на задълбочена академична експертиза със специализирано чуждоезиково обучение и добиване на практически умения в различни области, свързани с  функционирането на Европейския съюз. Тя е наследник на първата магистърска програма на Катедра „Европеистика“ – „Европейска интеграция“, която бе разработена през 1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София.

Магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ се осъществява в сътрудничество с Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.

Основната цел на програмата е да обогати знанията и да създаде висока конкурентоспособност на практиците при реализирането и израстването им във всички европейски и национални институции, бизнес, неправителствени и браншови организации, свързани или имащи отношение към европейските въпроси.

В програмата участват преподаватели с практически опит в дипломацията, европейските въпроси и тяхната връзка с бизнеса. В нея се гарантира обучение в умения за водене на преговори, изготвяне на анализи и изследвания, подготовка и провеждане на публични прояви и други.

Дипломатическият институт към Министерство на външните работи разполага със солидна лекторска база от български и чуждестранни дипломати от кариерата, експерти от различни ведомства, университетски преподаватели и широк кръг от специалисти по въпросите на Европейския съюз. Участниците в програмата се планира да имат възможност да разработват магистърските си тези съвместно с Дипломатическия институт, както и със Секретариата на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет и други институции и партньори на програмата. Студентите могат да натрупат важни знания и умения и практически опит. Той би им позволил да се включат активно както в подготовката на разнообразни дейности, като например подготовката на България за поемане на ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., така и да участват в самото му провеждане.

Програмата предлага специализирано чуждоезиково обучение по английски и френски език, което е важно за пълноценното усвояване на терминология свързана с европейските институции, международни отношения и дипломация, умения за публично говорене и водене на заседания и дискусии

Студенти и преподаватели от програмата в Дипломатическия институт

Условия за прием:

За кандидатстващите държавна субсидия

 1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);
 2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);
 3. Добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на втори език  е предимство;
 4. Мотивационно писмо (до една страница мотиви за участие в магистърската програма);
 5. Устен изпит (събеседване с комисията).

За кандидатстващите платено обучение:

 1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);
 2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);
 3. Добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на втори език  е предимство;
 4. Мотивационно писмо (до една страница мотиви за участие в магистърската програма).

След лекция

Балообразуване:

За държавна субсидия: Успех от следването  (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две), плюс удвоения успех от изпита, плюс сумата от оценката (от 2 до 6) на мотивационното писмо и сбора от всичко това се дели на 2

За платена форма: Успех от следването  (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две), плюс сумата от оценката (от 2 до 6) на мотивационното писмо.

Теми за събеседване:

 1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;
 2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;
 3. Институции на Европейския съюз;
 4. Общите политики на Европейския съюз;
 5. Европейско културно пространство;
 6. История на европейската интеграция;
 7. Външни отношения на ЕС;
 8. Членство на България в ЕС;
 9. Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция и дипломация на ЕС и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на европейската интеграция.

Студенти от програмата В Ректората на конференция