кандидатстване

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо дипломата Ви да бъде призната от СУ „Св. Климент Охридски“. В случай че вече сте получили удостоверение за признаване на дипломата си, можете да кандидатствате на общо основание, като при регистрацията в електронната форма прикачите: копие на дипломата си за висше образование, заедно с академичната справка превод на български език дипломата и на академичната справка удостоверението за признаване на дипломата, издадено от университета други документи според изискванията на магистърската програма документ за платена такса за кандидатстване (виж Такси за кандидатстване) В случай че Ви предстои да стартирате такава процедура,Научете още

Таксите за обучение през учебната 2021/22 г. все още не са приети. Това са годишните такси за обучение в ОКС Магистър за учебната 2020/21 Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за коитоНаучете още

Изпити в различен формат (писмени и устни, като събеседвания, мотивационни интервюта) се провеждат за всички програми, за които е обявен прием за държавна субсидия. Голяма част от магистърските програми провеждат изпити и за платена форма на обучение. В част от програмите приемът в платена форма на обучение е по документи. Условията за кандидатстване са описани в представянето на всяка програма, там можете да разберете нужно ли е да полагате изпит или можете да кандидатствате само като платите за участие в кампанията и депозирате изискваните документи. Изпитите се провеждат веднага след приключването на кампанията по кандидатстване в нашите програми. Точните дати ще публикуваме тук щом АкадемичнияНаучете още