Uncategorized

Всички изпити и събеседвания за допълнителен прием ще се проведат на 26.09.2023г. След регистрация кандидатите ще получат указания за точен час и място, ако за програмата се изисква провеждането на изпит. Графикна изпитите за прием в магистърски програми през учебната 2023/2024 г. № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1 Философия Събеседване, 26.09.2023г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.51 2 История и съвременност на философията Събеседване, 26.09.2023г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб. 52 3 Интегративна биоетика Събеседване, 26.09.2023г. 11,00 МS Teams 4 Философия с преподаване на английски език Събеседване 26.09.2023г. 10,00 МS Teams специалност ПСИХОЛОГИЯ 5 Клинична психология Писмен изпит, 26.09.2023г. 9,00-13,00 Ректорат,Научете още

Броят на местата, субсидирани от държавата се определя всяка година с указ на Министерски съвет. За всяка от обявените за прием през учебната 2023/24 г. програми местата в платена форма на обучение са 25. Кандидати, завършили висше образование, субсидирано от държавата с образователно-квалификационна степен „магистър“, или обучавали се/ обучаващи се в същата степен по този ред, могат да кандидатстват за следваща магистратура само за обучение срещу заплащане. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „добър“. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити. Разпределение наНаучете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още