Изпити

График на изпитите за прием в магистърски програми през учебната 2024/ 2025 г.

* приемните изпити се отнасят за кандидати за места в държавна субсидия. Кандидатите за платено обучение се класират по документи
** приемните изпити се отнасят за всички кандидати
*** събеседване ще се проведе при наличие на свободни места в държавна субсидия
**** програма с прием само в платена форма

програма

насрочен изпит за:

дата

час

място

специалност ФИЛОСОФИЯ
1 Философия

Събеседване*, 16.09.2024

10:30

Ректорат,
Южно крило, каб. 51

1 Философия с преподаване на английски език

Събеседване*, 12.09.2024

10:00

МS Teams

2 История и съвременност на философията

Събеседване*, 13.09.2024

10:00

Ректорат,
Южно крило, каб. 52

3 Интегративна биоетика

Събеседване*, 13.09.2024

11:00

МS Teams

4 Философия на средните училища

Събеседване**, 13.09.2024

11:30

МS Teams

специалност ПСИХОЛОГИЯ
5 Клинична психология

Писмен изпит**, 14.09.2024

9:00-13:00

Ректорат,
Южно крило, зала 21

Събеседване**,
14.09.2024

14:00

Ректорат,
Южно крило, кабинет 55

5 Детско-юношеска и училищна психология – бакалаври по психология

Тест**, 12.09.2024

9:00-13:00

Ректорат,
Южно крило, зала 61А

Събеседване**,
13.09.2024

10:00

Ректорат,
Южно крило, кабинет 49

6 Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти****

Събеседване**, 12.09.2024

14:00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

7 Социална и криминална психология за бакалаври по психология

Събеседване**, 12.09.2024

14:00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

8 Социална и криминална психология – неспециалисти****

Събеседване**, 12.09.2024

13:00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

7 Психология на здравето за бакалаври по психология

Събеседване**, 12.09.2024

12:00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

8 Психология на здравето – неспециалисти****

Събеседване**, 12.09.2024

10:00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

9 Трудова и организационна психология за бакалаври по психология

Писмен изпит*
14.09.2024

09,00–13,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 200

Събеседване**

14.09.2024

15.09.2024

индивидуални часове

от 14:00 до 18:00

от 9:00 до 18:00 ч.

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

10 Трудова и организационна психология – неспециалисти****

Събеседване**

14.09.2024

15.09.2024

индивидуални часове

от 14:00 до 18:00

от 9:00 до 18:00 ч.

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

10 Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски****

Събеседване**, 14.09.2024

индивидуални часове

9:00 – 13:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

10 Обща психология на английски език****

Събеседване**, 14.09.2024

13:00

Skype

специалност СОЦИОЛОГИЯ
11 Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Събеседване**, 12.09.2024

10:00

Google Meet

12 Политическа социология

Събеседване**,
14.09.2024

10:00

ZOOM

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ
13 Международни отношения и проблеми на сигурността

Събеседване*
12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

14 Политически мениджмънт и консултиране

Събеседване*
12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

14 Политика за национална сигурност

Събеседване*
12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ
15 Културна антропология и културно наследство

Събеседване**, 16.09.2024

10:30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 4 (Културология), каб. 409

16 Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)
17 Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

Събеседване**, 12.09.2024

11:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 1, ет. 4 (Културология), каб. 409

специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ и ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
18 Библиотечно-информационни науки и културна политика

Събеседване**, 12.09.2024

10:00

Skype

19 Библиотечно-информационни технологии
20 Управление на електронно съдържание****
специалност ЕВРОПЕИСТИКА
21 Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Събеседване*,
12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, зала 420

22 Европейски проекти

Събеседване*,
14.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, зала 420

22 Е-Европа

Събеседване*,
12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, зала „Яйцето“

специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
23 Публична администрация***

Събеседване*, 12.09.2024

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ауд. 107

24 Публичен мениджмънт и политики***
24 Оценка на политики и оценка на въздействие***
специалност Реторика
21 Реторика

Събеседване*,
16.09.2024

11:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, зала „Яйцето“