Изпити

Всички изпити и събеседвания за допълнителен прием ще се проведат на 26.09.2023г.

След регистрация кандидатите ще получат указания за точен час и място, ако за програмата се изисква провеждането на изпит.

Графикна изпитите за прием в магистърски програми през учебната 2023/2024 г.

програма

насрочен изпит за:

дата

час

място

специалност ФИЛОСОФИЯ
1 Философия

Събеседване, 26.09.2023г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб.51

2 История и съвременност на философията

Събеседване, 26.09.2023г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 52

3 Интегративна биоетика

Събеседване, 26.09.2023г.

11,00

МS Teams

4 Философия с преподаване на английски език

Събеседване
26.09.2023г.

10,00

МS Teams

специалност ПСИХОЛОГИЯ
5 Клинична психология

Писмен изпит, 26.09.2023г.

9,00-13,00

Ректорат,
Южно крило, зала 59

Събеседване,
26.09.2023г.

14,00

Ректорат,
Южно крило, кабинет 55

6 Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти

Събеседване, 26.09.2023г.

14.00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

7 Социална и криминална психология

Събеседване 26.09.2023г.

12,30

Ректорат,
Южно крило, каб 55

8 Психология на здравето

Събеседване 26.09.2023г.

12.00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 48

9 Трудова и организационна психология

Писмен изпит
26.09.2023г.

09,30–13,30

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

Събеседване, 26.09.2023г.

от 13.30

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

10 Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски

Събеседване, 26.09.2023г.

от 13.30

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 214

специалност СОЦИОЛОГИЯ
11 Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Събеседване, 26.09.2023г.

09,30

Google Meet

12 Политическа социология

Събеседване,
26.09.2023г.

10,30

ZOOM

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ
13 Международни отношения и проблеми на сигурността

Събеседване
26.09.2023г.

11,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 305

14 Политически мениджмънт и консултиране

Събеседване
26.09.2023г.

11,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 305

Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ
15 Културна антропология и културно наследство

Събеседване, 26.09.2023г.

10,30 ч.

Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок 1, ет. 4 (Културология), каб. 409

16 Изкуства и съвременност
(ХХ и ХХI век)
17 Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

Събеседване, 26.09.2023г.

11,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 1, ет. 4 (Културология), каб. 414

специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
18 Библиотечно-информационни науки и културна политика

Събеседване, 26.09.2023г.

10,00

Skype

19 Библиотечно-информационни технологии
20 Управление на електронно съдържание
специалност ЕВРОПЕИСТИКА
21 Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Събеседване,
26.09.2023г.

09,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 63А

22 Европейски проекти

Събеседване,
26.09.2023г.

17,30

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, зала 420

специалност Публична администрация
23 Публична администрация

Събеседване, 26.09.2023г.

16,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ауд. 107

24 Публичен мениджмънт и политики